Yaklaşım Logo

Limited Şirketlerin Organ Eksikliği Nedeniyle Feshi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa YAVUZ*

E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353

 

I- GİRİŞ

Limited şirketler, en az bir gerçek veya tüzel kişinin, belli bir ekonomik amaç ve konu ile uğraşmak üzere bir unvan altında kurdukları, esas sermayesi belirli ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleridir. Bu şirketler, Kanun veya şirket sözleşmesinde gösterilen hallerden birinin gerçekleşmesi üzerine sona ererler. Sona erme ile birlikte limited şirket tasfiyeye girer ve sona erme gerçekleştiği andan itibaren ileriye doğru hüküm doğurur.

Limited şirketlerin sona erme sebepleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun([1]) (TTK) 636. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında, limited şirketlerin sona erme sebepleri; şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi, genel kurul kararı, iflasın açılması ve kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerin varlığı olarak sıralanmıştır. Bunun yanında aynı maddenin ikinci fıkrasında organ eksikliği nedeniyle şirketin feshine imkân tanınmış, üçüncü fıkrasında da haklı sebeplerin varlığında, her ortağın mahkemeden şirketin feshini isteyebileceği belirtilmiştir. İşte bu çalışmada, limited şirketlerin sona erme sebeplerinden biri olan organ eksikliği nedeniyle fesih hali detaylı olarak ele alınmış ve incelenmiştir.

II- ORGAN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE FESİH DAVASI

TTK’nın 636. maddesinin ikinci fıkrasında Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin, durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir. hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm kapsamında organ eksikliği nedeniyle fesih davasının açılabilme esasları ilerleyen bölümlerde açıklanmıştır.

A- FESİH DAVASI AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI

TTK’nın 636/2. maddesinde, organ eksikliği nedeniyle fesih davası açabilmenin şartları “uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa” şeklinde belirtilmiştir. O halde, limited şirketin feshi için dava açılabilmesi için TTK’da öngörülen iki durumdan birinin mevcut olması gerekir. TTK’ya göre limited şirketlerin kanuni organları ise genel kurul ve müdür, birden fazla müdür varsa müdürler kuruludur.

1- Müdürlerin Mevcut Olmaması

Limited şirketlerde müdürler devamlı organ iken, genel kurul devamlı organ niteliğinde değildir. Genel kurul belli zamanlarda toplanarak oluşur. Bütün ortakların bir araya gelmesiyle oluşan genel kurulun yokluğu değil, toplantılarını süresi içerisinde yapmaması/yapamaması mevzu bahistir. Hükümde, “genel kurul toplanamıyorsa” denilmek suretiyle genel kurul toplantısının yapılamaması hususu ayrıca ve &…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
Şimdi Abone-Ol

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar