Yaklaşım Logo

Genç Girişimci İstisnası Nedir? Avukatlar Genç Girişimci İstisnasından Yararlanabilir Mi?

Yazar: Mehmet YÜCEL*

 

E-Yaklaşım / Temmuz 2023 / Sayı: 367

I- GİRİŞ

Vergi istisnası esas itibariyle vergiye tabi olması gereken bir konu, olay ya da gelirin tümünün ya da bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır([1]). Vergi istisnası uygulamaları, geçici ya da sürekli olabilir. Ülkemiz vergi sisteminde geçmişten günümüze, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerle birçok vergi istisna ve muafiyet uygulamasına yer verilmiş ve verilmeye de devam etmektedir. Bu kapsamda 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na, 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen “genç girişimcilerde kazanç istisnası” da bu istisna uygulamalarından birisidir. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa vergi mükellefiyeti açtıran 18-29 yaş arasındaki tam mükellef gerçek kişilere genç girişimci denir. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde şartları taşıyan genç girişimciler bu istisna uygulamasından yararlanırlar.

II- KONUYA İLİŞKİN YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER

Genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulaması, 6663 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga Mükerrer 20. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenerek vergi mevzuatına kazandırılmış ve 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası:

MÜKERRER MADDE 20 –

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının (7440 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 13.03.2023) 103. maddede yazılı tarifenin ikinci diliminde yer alan tutara([2]) (2023 yılı için: 150.000 TL) kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmal…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı