Yaklaşım Logo

Belediye Şirket Çalışanlarına 6772-İlave Tediyesi Ödenir mi? (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK*

E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362

I- GİRİŞ

Belediyelere ait şirketlerde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi “işçi”, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açısından “4/1-a (SSK) sigortalısı” olarak kabul edilmektedir.

“İşveren” sayılan belediye şirketleri, çalıştırdıkları işçilerine/4/1-a kapsamındaki sigortalılarına 6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun” gereği “ilave tediye” ödenip ödenemeyeceği tartışma konusudur.

İlave tediye ödemeleri; kamu işçisi olarak çalışan işçilere kamu işvereni tarafından ödenen ek ücret olarak tanımlanabilir.

Bu çalışmamızda yargı kararları çerçevesinde belediye şirket çalışanlarına ilave tediye ödenip ödenemeyeceği hususu masaya yatırılacaktır.

II- KANUNİ DAYANAK

6772 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre “kapsam” düzenlenmiştir.

“Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı Kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanunu’nun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanunu’nun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.”

III- KAPSAMDAKİ KURULUŞLAR

6772 sayılı Kanun’un 1. maddesinde ilave tediye ödemesi yapacak kurum ve kuruluşlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

• Genel bütçeli daireler

• Katma bütçeli daireler

• Özel bütçeli daireler

• Sermayesi değişen kurumlar

• Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve bunlara bağlı kuruluşlar

• Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı