Yaklaşım Logo

Aylık Ücret Karşılığı Çalışan Sigortalıların Raporlu Oldukları Sürelere İlişkin SGK Bildirimleri

Yazar: Eyüp Sabri DEMİRCİ*

E-Yaklaşım / Ağustos 2023 / Sayı: 368

I- GİRİŞ

Sosyal güvenlik mevzuatına göre iş kazası meslek hastalığı ve analık halinde 4/a kapsamındaki sigortalılara çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) verilmesine rağmen, hastalıkları halinde ilk 2 gün için ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca, 3. günden başlayarak ayakta tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancının 2/3’ü kadar, yatarak tedavilerde ise bu kazancının yarısı kadar geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 409. maddesinde “Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için işgörme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.” 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 48. maddesinde ise Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” hükümleri yer almaktadır.

Sözkonusu düzenlemeler çerçevesinde aylık (maktu) ücret karşılığı çalışan sigortalılar için hem SGK tarafından karşılanmayan ilk 2 günün ücretinin, hem de 3. günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği ile ücreti arasındaki farkın işveren tarafından karşılanması gerekiyor.

II- RAPORLU OLUNAN SÜRELERE İLİŞKİN SGK BİLDİRİMLERİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 97/11. fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödeneği alan Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara istirahatlı bulundukları sürede;

a) Geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmadan verilmesine devam edilen tam ücret,

b) Bireysel veya toplu iş sözleşmesine istinaden verilen geçici iş göremezlik ödeneğinin işverene iadesi ile alınan tam ücret,

c) Geçici iş göremezlik ödeneği ile ödenek alınan süredeki kazancı arasındaki ücret farkı,

ç) Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayalı olmadan geçici iş göremezlik ödeneği aldığı sürede atıfet kabilinde yapılan ödemeler,

çalışılan sürelerde ödenen ücretler olarak prime tabi tutulur. İstirahatlı olunan süre için bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerine göre ödenen günlük fark tutar, günlük sigorta primine esas kazancın alt sınırının altında kalması durumunda günlük alt sınıra yükseltilir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde 2023…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı