Yaklaşım Logo

Akaryakıt ve Lpg Piyasalarında Faaliyette Bulunan Mükelleflerin, Brüt Satışları Üzerinden Vermek Zorunda Oldukları Teminat Tutarına İlişkin Açılan Dava ve Vergi Mahkemesi Kararı

Yazar: Ferhat FAHRAN*

E-Yaklaşım / Mayıs  2023 / Sayı: 365

Gençler Sadık Olmak İsterler Yapamazlar, Yaşlılar, Sadık Olmamak İsterler, Yapamazlar.” OSCAR WİLDE

I- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 257. maddesinin 1. fıkrasında Maliye Bakanlığı’na tanınan yetkiye istinaden, Akaryakıt ve LPG piyasasında, rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir mücadele yapılması amacıyla, 29.04.2021 tarihli ve 7318 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile düzenlemeler yapılmıştır. Bu Kanun’un 2. maddesiyle, VUK’nun Mükerrer 257. maddesine 8. bent ve aynı Kanun’un 359. maddesine de (ç) fıkrası eklenmiştir.

VUK Mükerrer 257/1. fıkra, 8. bentte, akaryakıt ve LPG piyasalarında faaliyette bulunan mükelleflerin, 31.05.2022 tarihine kadar, öteden beri faaliyetleri devam edenlerde, 100 milyon TL’yi geçmemek üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışların % 1’ine kadar teminat istemeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı Kanunla tanınan bu yetkiye istinaden, 02.09.2021 Tarih ve 31586 Sayılı Resmi Gazetede 531 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini yayımlamıştır.

Kanun metninde, akaryakıt ve LPG piyasalarına bağlı olarak, akaryakıt sektöründeki vergi kayıp ve kaçağını ve vergi tahsilâtını güvence altına almak amacıyla, bir önceki yılın brüt satışlarının, 100 milyon TL’yi aşmamak üzere, BRÜT SATIŞLARIN % 1’i oranında teminat alınması konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı da, bu yetkiye dayanarak çıkardığı VUK 531 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği’nde brüt satışların ne anlama geldiğini açıklamıştır. Buna göre, brüt satışlar; TDMHP’ı ve MSUGT’ine göre düzenlenen gelir tablosundaki BRÜT SATIŞLARDIR.

II- DAVA KONUSU OLAY

………..Limited Şirketi, hem taşımacılık hizmeti, hem de bir akaryakıt ana dağıtım  Şirketine bağlı olarak, akaryakıt istasyon işletmeciliği ile iştigal etmektedir. Yukarıda bahsi geçen 531 Seri No.lu VUK’u Genel Tebliğine uygun olarak, 31.12.2021 tarihli gelir tablosunda yer alan ve her iki faaliyete ilişkin toplam brüt satışlar üzerinden % 1 oranında hesaplanan tutara göre teminat mektubunu, İHTİRAZİ kayıtla, bağlı bulunduğu vergi dairesine tevdii etmiş ve yasal süresi içinde dava açmıştır.

Şirketin dava dilekçesinde dava gerekçeleri özet olarak şöyledir; 2021 yılı toplam brüt satışları içinde, her iki faaliyetten elde edilen brüt satışların payları belirtilmiştir. Bu tespitte, taşımacılık hizmetinden elde brüt satışların payının % 63,…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı