Yaklaşım Logo

7440 Sayılı Yasaya Göre Asıl Amme Borçlusu Mükellefin Mirasçısı, Kefili, Şirket Ortağı, Kanuni Temsilci, SMMM’si veya Yeminli Mali Müşavir Gibi Sorumluluk Nedeniyle Amme Borçlusu Sayılan Kişilerin Başvurusu Prosedürleri

Yazarlar: Mustafa ALPASLAN*

 

                Elif CANKURT**

 

E-Yaklaşım / Mayıs  2023 / Sayı: 365

 

I- GENEL AÇIKLAMALAR

 

Bilindiği üzere, 7440 sayılı Yasa 12.03.2023 gün ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa’da vergi dairesine karşı borçlu olan asıl amme borçlusu mükellefin borcuna kefil olan müteselsil kefiller, şirket ortakları, sorumluluk kapsamında mükellef ile birlikte iş bu borca kefil durumunda olan 3568 sayılı Yasa’ya göre SMMM’ler YMM’ler de söz konusu yapılandırma hükümlerinden faydalanabilecektir. Buna göre, şirket ortakları, varisler, şirket müdürleri, müteselsil sorumluluk kapsamında hakkında 3568 sayılı Yasa’ya göre rapor düzenlenmiş bulunan SM, SMMM ve YMM’ler de söz konusu Yasa’nın ikinci maddesi kapsamında Ek-2/A dilekçesi ile birlikte Yasa’dan faydalanarak 31.05.2023 tarihine kadar yapılandırma standart form dilekçesini düzenlemeleri ve ilgili vergi dairesine bu formu vermeleri gerekmektedir.

 

Öte yandan konuyla ilgili yayımlanmış bulunan 1 seri No.lu Genel Tebliği madde-2 Diğer Hususlar bölümünde konu aşağıdaki şekilde izah edilmiştir.  Söz konusu tebliğ 25.03.2023 gün ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vergi daireleri konuyla ilgili standart form dilekçe formatlarını çoğaltarak başvuru yapabilecek olan mükelleflerin hizmetlerine sunmuştur. Başvurular elektronik ortamda yapılabileceği gibi posta ile taahhütlü olarak 31.05.2023 tarihine kadar yapılması gerekecektir. Bazı vergi daireleri başvuru dilekçesi ekinde mükellefin imza sirküleri veya nüfus cüzdan fotokopisini talep edebilmektedirler. Yanlış dilekçe örneği ile yapılması durumunda vergi dairesi mükellefe durumu açıklayıcı bir resmi yazı yazarak, dilekçesinin doğru formata göre yapılarak değiştirilmesini talep etmek durumundadır. Şirket müdürleri, şirketin toplam borcundan sorumludurlar. Ancak, şirketin normal düz ortakları şirkette ortaklık payı kadar hisseleri nispetinde toplam borçtan sorumlu olup, buna göre payları kadar kısmı taksitlendirme yapabileceklerdir. 

 

II- 7440 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİ KAPSAMINDA KESİNLEŞMİŞ AMME BORÇLARININ YAPILANDIRMA PROSEDÜRÜ

 

1- Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için madde hükümlerinden yararlanma başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır.

 

2- 7440 sayılı Kanun’un kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerinden, 213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

 

01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanların da bu madde hükmünden yararlanmaları mümkündür.

 

Asıl amme borçlusu ile birlikte borcun ödenmesinden birden fazla kişinin sorumlu olması hâlinde bu kişilerce madde hükümlerinden farklı taksit seçenekleri seçilmek suretiyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

3- Adi ve kollektif şirketlerde ortak olanlar şirketin borçlarının tamamı üzerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, bu ortaklar da sorumlu oldukları bu borçlar için madde hükmünden yararlanabileceklerdir.

 

 

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı