4/a Kapsamında Çalışanların Hafta Sonu Tatili İle Yıllık İzin Ücretleri Uygulaması Ve SGK’na Bildirimi

Yazar: Mustafa İTİŞKEN*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

Çağımızda, çalışanların işverenleri tarafından özellikle hafta sonu tatilleri ile yıllık izinlerini kullanmaları konusunda teşvik edilmeleri, onların hem fiziksel hem de psikolojik bağlamda dinlenmiş olarak işlerine dönmelerinin sağlanmaya çalışılması  üretim sosyo-psikolojisi açısından oldukça önemlidir.

Dinlenerek işine dönen işçi/sigortalı/çalışan, elbette işine daha fazla konsantre olacak, dinlenmiş, zinde bir beyin ve fizik gücü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkilerini daha sağlıklı değerlendirecek, daha az iş kazasına sebep olacak ve daha kaliteli mamul üretilmesine katkıda bulunabilecektir.

Zamanımızda bu durum, ülke ekonomisi ve insan/işçi hakları bağlamında işverenlerin inisiyatifine bırakılmamış olup, 4857 sayılı İş Kanunu([1]), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu[2] ve diğer ilgili kanunların ilgili hükümleri ile ayrıca, hukuki içtihatlarla teminat altına alınmış bulunmaktadır. Kaldı ki bu durumu sağlıklı değerlendiren işverenler de çalışanlarını haklı ve doğru olarak teşvik edebilmekte ve hatta bazı durumlarda sendikalı işçilerin tabi olduğu işyerlerinde kanunen belirlenmiş hakların üzerinde bazı haklar da verebilmekte olup, bu durum sendikalı olmayan bazı işyerlerinde dahi görülebilmektedir.

Her ne kadar işverenler tarafından kanunen tanınan hakların üzerinde bazı hakların tanınmasına engel bir durum olmamakla birlikte, asıl olan elbette çalışanların kazanılmış haklarının korunması, düzenlenen ve yürürlükte bulunan kanuni hakların kullandırılmasıdır.

Bunların nelerden ibaret olduğu, çalışanların bu haklarının farkında olup olmadığı ve  işverenleri tarafından doğru kullanılıp kullanılmadığı tartışma konusu olup konumuz, kişisel  değerlendirmelerimizle  birlikte,  taraflar için bilgilendirme yapılmasının yararlı olacağından bahisle tespit edilmiştir.   

II- HAFTA SONU TATİL ÜCRETİNE İLİŞKİN UYGULAMA

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı