Yaklaşım Logo

2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Asgari Ücret Destek Uygulamasında Bilinmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

MevzuautTR Reklam

Yazar: Kemal AKYOL*

E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369

I- GİRİŞ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen 01.07.2023-31.12.2023 döneminde çalışanlar için günlük asgari ücreti 447,15 TL, aylık asgari ücret ise 13.414,50 TL (Brüt) olarak belirlenmiştir([1]). İşverenin işgücü maliyetlerinde oluşan artışı hafifletmek ve istihdamı artırmak amacıyla Kanun koyucu 2016 yılında başlanılan asgari ücret desteği uygulamasına daha önceki kanuni düzenlemelerde olduğu gibi 7456 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun([2]) ile 01.07.2023-31.12.2023 dönemini kapsayacak şekilde uygulamaya devam edilmiştir. Söz konusu Kanun’un 4. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na([3]) Geçici 96. madde eklenmiştir. Bu itibarla yazımızda asgari ücret desteği uygulamasına yer verilmiştir.

II- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN FAYDALANMA ŞARTLARI

5510 sayılı Kanun’un 4/a (SSK) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin yanı sıra 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde sayılan Kamu idareleri dışındaki diğer Kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanun’un 4/a sigortalısı olarak bildirilen sigortalılar içinde uygulanmaktadır. Haklarında kısa vadeli sigorta kolları uygulanan sigortalılar yönünden asgari ücret desteğinden yararlanma söz konusu olmayacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendindeki; Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler. (b) bendindeki; Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. (c) bendindeki; Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının; (d) bendindeki;  (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından ihale mevzuatı uyarınca yapılan v…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı