Yaklaşım Logo

İdari Görüşler Çerçevesinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Onur ŞAHİN*
                Ahmet ALTUNKUŞ**

E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352

I- GİRİŞ

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’na eklenen 32/A maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Ülkemizdeki yatırım teşvik sistemi bölge esasına dayanan ve yatırımlara sağlanan devlet yardımlarının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda, teşvik belgeli yatırımlara ilişkin destek sistemi Bakanlar Kurulu ve ardından Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar” ile yönlendirilmektedir([1]).

İlk olarak, indirimli kurumlar vergisi 16.07.2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmaya başlanmış olup söz konusu Karar’a ilişkin 2009/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 28.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklikler yapılarak uygulamaya devam edilmiştir.

Daha sonra 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yayımlanmıştır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ”de açıklanmıştır.

Konuya ilişkin olarak, 5520 sayılı KVK’nın 32/A maddesinde düzenlenen indirimli kurumlar vergisi hakkında 1 Sıra No.lu KVK Genel Tebliğinin “32.2. İndirimli kurumlar vergisi” başlığı altında detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Bu yazıda, 2021 dönemi kurumlar vergisi beyanına esas olmak üzere, kısmen işletme döneminde elde edilen kazançlara uygulanacak indirimli kurumlar vergisi, örnek uygulama şeklinde aktarılmış olup, söz konusu uygulamanın genel hatları ise kısaca anlatılmaya çalışılmıştır.

II- İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarından, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi uyarınca faydalanmaları mümkündür.

Ayrıca, 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına eklenen (c) bendinde, yatırıma başlanılan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının % 50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kuru…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı