Yaklaşım Logo

Yurt Dışı Mukim Şirketten Satın Alınan Bilgisayar Yazılımlarının Vergilendirilmesi

Yazar: İsmail KARAKOÇ*

Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352

I- GİRİŞ

Yazılım, bilgisayarda donanımı işlevsel hale getiren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü olarak tanımlanabilir. İşletmelerin pazarlama, muhasebe, insan kaynakları birimleri ile neredeyse diğer tüm birimleri her alanda bilgisayar programları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Her geçen gün gelişen teknoloji nedeniyle daha fazla ve çeşitli bilgisayar yazılımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda yurtiçindeki mukim şirketler, bazen yurtiçinde faaliyet gösteren şirketlerden yazılım satın alırken bazen de yurtdışı mukimi şirketlerden de söz konusu bilgisayar yazılımlarını satın alabilmektedir.

Yurtdışı mukim şirketlerden alınan yazılım programları karşılığında yapılan ödemelerde tevkifat düzenlemesi, KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı, söz konusu yazılımları her yıl kullanabilmek için güncelleme ödemelerinin vergisel boyutu önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, Türkiye’de mukim bir şirketin, yurtdışı mukim şirketten satın alınan bilgisayar yazılımlarının vergilendirilmesi konusu, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da dikkate alınarak değerlendirilecektir.

II- YAZILIM TANIMI

Teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenen ve sürekli gelişim gösteren araçların başında bilgisayarlar gelmekte olup teknolojinin en fazla kullanılan araçları haline gelmiştir. Bilgisayarlar iki ana unsurdan oluşmaktadır. Birisi elle tutulan ve somut varlık olan donanım (hardware), diğeri ise soyut olan yazılımlardır (software).

Klavye, monitör, sabit disk gibi bilgisayarların somut parçalarına donanım adı verilmektedir. Diğer taraftan donanımı işlevsel hale getiren ve birbiri ile uyum içinde çalışmasını sağlayan unsura ise yazılım denilmektedir.

Bilgisayar donanımın işlevsel halde çalışmasını sağlayan ve belirli bir amacı gerçekleştirmek için kullanılan komutlardan oluşan tüm unsurlar bilgisayar yazılımı olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumuna göre ise yazılım; bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümünü ifade etmektedir.

Web programları, ofis programları, resim ve video düzenleme programları, oyunlar gibi uygulama yazılımları, Windows, Android, İOS gibi sistem yazılımları, asp sql css, html gibi bilgisayar programlama araçları çeşitleri bulunmaktadır. Diğer taraftan yazılımların güncellenebilir olması da önemlidir. Teknolojideki gelişmelere kolay adapte olacak ve kendini sürekli geliştirebilecek özelliğe sahip olmalıdır.

III- KANUNİ DÜZENLEME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME

A- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı KVK’nın 1. maddesinde sayılan kurumlar (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadî Kamu Kuruluşları, Dernek veya Vakıflara Ait İktisadî İşletmeler İle İş Ortaklıkları), kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup bulunmadığına göre tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilecektir.

Mezkûr Kanun’un 3. maddesinin ikinci fıkrasında, Kanun’un birinci maddesinde sayılı kurumların kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise iş bakımından işlemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkezdir. Yine maddenin üçüncü fıkrasında da dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

Diğer tarafta…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı