Yaklaşım Logo

İşçi Sendikası Yöneticilerinin Ve İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvenceleri

Yazar: Arif TEMİR*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

Ulusal ve uluslararası mevzuatta işçi sendikaları yöneticilerinin sendikal faaliyetlerini özgür bir şekilde yürütebilmeleri için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile sendika yöneticileri ve işyeri sendika temsilcilerine güvenceler getirilmiştir. Ülkemizde de bu güvence işçi sendikaları yönünden 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu([1]) ile getirilmiştir. Söz konusu güvence anılan Kanun’un 23.maddesi ile sendika yöneticilerine, 24.maddesi ile işyeri sendika temsilcilerine getirilmiştir. 6356 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre Sendikal Kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyeleri yönetici sayılmaktadır.

Bu yazımızda; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile işçi sendikası yöneticilerine getirilen güvenceler ile işçi sendikası işyeri temsilcisine getirilen güvenceleri açıklamaya çalışacağız.

II- İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ

A- SENDİKA YÖNETİCİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALMASI

6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 23. maddesine göre İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır.

B- İŞÇİ SENDİKASI YÖNETİCİSİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESH EDEREK KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMASI

İşçi sendikası yöneticisi isterse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır.    

C- İŞÇİ SENDİKASI YÖNETİCİSİNİN ESKİ İŞİNE DÖNMESİ

İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; s…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı