25.09.2018 – Devlet işyerlerine yardım ediyor

Devlet işyerlerine yardım ediyor


Ekonomik ve zorlayıcı nedenlerden dolayı işyerinde çalışanların işten çıkmasını önlemek ve işyerinin devamlılığını sağlamak için işçilere ödenmek üzere işverenlere Türkiye İş Kurumunca para yardımı yapılıyor. Bu yardıma kısa çalışma ödeneği deniliyor. Kısa çalışma ödeneği  süreklilik koşulu aranmaksızın dışarıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması koşuluna bağlı olarak  ödeniyor. Kısa çalışma uygulaması işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.  3 aylık ödeme süresi 6 aya kadar uzatılabiliyor.  

Dış kaynaklı nedenler   

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanangenel ekonomik nedenler,  deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri durumlardır. 

Başvuru nereye yapılacak?  

Başvuru bir dilekçe ile işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yapılacak. Dilekçeye, kısa çalışma talep formuna ilgili belgelerinde eklenmesi gerekiyor. Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünce işyerince ileri sürülen  nedenlerden   işyerinin etkilenip etkilenmediği konusunda inceleme yapılıyor.   

Ödeneğin verilme şartları   

Kısa çalışma ödeneğinin ödenebilmesi için;   

• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,   

• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik sigortası Kanununun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),   

• Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, Gerekmektedir.   

Ne kadar para ödeniyor? 

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.  

Örnek: İş çi Ali Bey işyerinde son 12 ay içerisinde her ay 2.029,50  TL aylık ücretle çalışmaktadır. Ali Beyin çalıştığı işyerinde kısa çalışma uygulaması yapılırsa  Ali Bey aylık kaç lira kısa çalışma ödeneği alacaktır? 

Ali Beye aylık 2.029,50   TL kazancının %60’ı  olan 1.217,70  TL kısa çalışma ödeneği olarak ödenecek. 

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.  Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödeniyor. 

Haczedilemiyor 

Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemiyor. Kısa çalışma ödeneği süresinde çalışanların genel sağlık sigortası primleri Devlet tarafından ödeniyor.

 


Güneş Gazetesi – 25.09.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı