Yaklaşım Logo

Serbest Meslek Erbabı Panelvan İçin Ödediği Mtv’yi Gider Yazabilir Mi?

SERBEST MESLEK ERBABI PANELVAN İÇİN ÖDEDİĞİ MTV’Yİ GİDER YAZABİLİR Mİ?


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

  

Sayı : 51421814-170[14-2012/326]-34                                                            15/03/2013

Konu : Panel Van’ a ait ödenen MTV’nin gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hk.

 

İlgi : 11.04.2012 tarihli ve ……. sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; işletmeniz aktifine kayıtlı 2011 model ….marka …. tipi ……….. plaka numaralı taşıt için ödemiş olduğunuz motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını gelir vergisi matrahından indirip indiremeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin 8

numaralı bendinde, panel van; Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 14 üncü maddesinde ise; “Bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” hükmüne yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde; “Serbest meslek kazancının

tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:

1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).

(…)

5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.

(…)

9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar.” hükümlerine yer verilmiştir.

Kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan

indirilebilmesi için, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.

Bu hükümlere göre, işletmenin aktifine kayıtlı olması ve işin mahiyetine uygun olması

koşuluyla, 197 sayılı Kanuna bağlı (II) sayılı tarifede yer alan panel van tipi taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak kabul edilebilecektir. Ancak, ruhsatında kullanım amacı ticari olarak kayıtlı olan taşıtlar ile fiilen ticari maksatla kullanılan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisinin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün değildir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı