Yaklaşım Logo

Maliye Bakanlığı Amblemi Bulunmayan Faturaların Geçerli Belge Olup Olmadığı


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[230-2012/VUK-1- . . .]–717

17/05/2013

Konu

:

Maliye Bakanlığı amblemi bulunmayan faturanın geçerli bir belge olup olmadığı. 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, kurumlar vergisinden muaf olan Müdürlüğünüz tarafından Maliye Bakanlığı amblemi bulunmayan fatura düzenlendiği belirtilerek, söz konusu belgenin geçerli olup olmadığı ile kurumunuzun Maliye Bakanlığı amblemi bulunan fatura düzenleme zorunluluğu bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağı; dördüncü fıkrasında ise Maliye Bakanlığının düzenlenmesi mecburî olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Anılan Kanunun 229 uncu maddesinde, fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 230 uncu maddesinde ise faturada bulunması gereken asgari bilgiler sıralanmıştır.

            Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin “Müşterek Hükümler” başlıklı 8 inci maddesinde, matbaa işletmecilerince basım ve dağıtımı yapılacak belgelerde, özel işaret (amblem) bulunması gerektiği belirtilmiştir.

            Öte yandan, konuyla ilgili olarak yayımlanan 164 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; “… Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmeler tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre yukarıda sayılan belgeleri düzenleyeceklerdir.

            Ancak bu kuruluşlar kullanacakları belgelerin üzerine, “Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Tabi Değildir.” ibaresini kaşe ile basacaklar veya matbaa baskısı ile belirteceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda sayılan mükelleflerin bu belgeleri Vergi Usul Kanunu Yönetmelik hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırmaları veya 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca notere tasdik ettirmeleri şartı aranmamaktadır. Ancak, bu mükelleflerin kullanacakları belgelerde, Vergi Usul Kanununda düzenlenen asgari bilgilerin yer alması zorunludur.

            Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin verdiği izin gereği bu tür belgeleri kullanan işletmelerden kurumlar vergisinden muaf olanların kullanacakları belgelere “Kurumlar Vergisinden Muaftır” şerhi koymaları gerektiği 206 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre;

            … İşletme Müdürlüğünüzün kurumlar vergisi veya katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunması hâlinde, belge düzenleme mecburiyetiniz olmakla birlikte belgelerinizi notere tasdik ettirmeden veya anlaşmalı matbaalar dışındaki matbaalarda bastırarak kullanmanız mümkün olup, bu belgelerde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen bilgilerin yer alması gerekmektedir.

            Maliye Bakanlığı amblemi bulunması zorunluluğu, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte belirtildiği üzere anlaşmalı matbaalarca basım ve dağıtımı yapılan belgelere ilişkindir. Dolayısıyla, Müdürlüğünüz tarafından düzenlenen belgelerde Maliye Bakanlığı amblemi bulunması zorunluluğu bulunmamaktadır.

            Öte yandan, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyetinizin olmaması halinde, Vergi Usul Kanunu  hükümlerine göre belge düzenleme zorunluluğunuzun olmadığı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı