Yaklaşım Logo

Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MAKİNE VE ELEKTRİK GRUBU İŞ EKİPMANLARI

TEKNİK KOMİTELERİNE DAİR TEBLİĞ

(08.05.2024 tarih ve 32540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yer alan makine ve elektrik grubu iş ekipmanlarına ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sunulması, ilgili ekipmanların güvenli kullanımı, bakım ve/veya periyodik kontrolleri ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin eğitimlerine ilişkin uygulamaların geliştirilmesi amacıyla teknik komite oluşturmak ve bu teknik komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi ile Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 86 ncı, 90 ıncı ve 508 inci maddeleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Elektrik grubu iş ekipmanları: Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-III’ün “2.3. Tesisatlar” başlıklı kısmında bulunan ekipmanlardan elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı, akümülatör, transformatör, jeneratör, katodik koruma tesisatı ve yangın algılama ve uyarı sistemlerini,

c) Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi: Elektrik grubu iş ekipmanları konusunda oluşturulan ve faaliyet gösteren teknik komiteyi,

ç) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

d) Makine grubu iş ekipmanları: Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-III’ün “2. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları” başlıklı kısmında bulunan ekipmanlardan elektrik grubu iş ekipmanları kapsamı dışında bulunan bütün iş ekipmanlarını,

e) Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi: Makine grubu iş ekipmanları konusunda oluşturulan ve faaliyet gösteren teknik komiteyi,

f) Yönetmelik: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin oluşumu

MADDE 5- (1) Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

b) Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını temsilen bir üye,

c) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını temsilen bir üye,

ç) Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir üye,

d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir üye,

e) TMMOB Makina Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,

g) Üniversitelerin makine mühendisliği bölümünü temsilen öğretim üyesi unvanını haiz bir üye,

ğ) Makine grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrolü hizmetini veren akredite muayene kuruluşlarından Genel Müdürlüğün belirleyeceği üç üye.

(2) Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

b) Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını temsilen bir üye,

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını temsilen bir üye,

ç) Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir üye,

d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir üye,

e) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,

f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,

g) Üniversitelerin elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü temsilen öğretim üyesi unvanını haiz bir üye,

ğ) Elektrik grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrolü hizmetini veren akredite muayene kuruluşlarından Genel Müdürlüğün belirleyeceği üç üye.

Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerine ilişkin esaslar

MADDE 6- (1) Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine üç yıl için ilgili taraflarca belirlenir. Bakanlık, akredite muayene kuruluşlarından uygun gördüklerini toplantıya davet eder. Bu kurum ve kuruluşlardan üyeler belirlenerek Bakanlığa bildirilir.

(2) Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinde görev alan üyelerin görev süresi içinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, üyelere ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliği sonraki üç yıl için de devam eder.

(3) Üyelerin toplantılara katılması esastır. Arka arkaya iki toplantıya katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.

Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri

MADDE 7- (1) Makine Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri şunlardır:

a) Yönetmelik kapsamında yer alan makine grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrollerine yönelik uygulamaların mevcut durumunu tespit etmek.

b) Makine grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrollerine yönelik sahadan bilgi akışını sağlamak.

c) Genel Müdürlüğün periyodik kontrollere yönelik hazırlamış olduğu taslak periyodik kontrol rapor ve kriterleri ile rehber niteliğindeki dokümanları incelemek ve görüş vermek.

ç) Makine grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ile ilgili diğer konuları incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

d) Makine grubu iş ekipmanlarının güvenli kullanımına yönelik uygulamaları ve bu ekipmanlara ilişkin uluslararası mevzuatı incelemek, bu mevzuatın ülkemiz koşullarına uyarlanmasını sağlayarak mevzuatın geliştirilmesine katkı sunmak.

e) Makine grubu iş ekipmanlarının bakım faaliyetlerini geliştirici önerilerde bulunmak.

f) Makine grubu iş ekipmanlarının bakım ve/veya periyodik kontrolünü gerçekleştiren kuruluşlara akreditasyon zorunluluğu uygulanması konusunda teknik alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi olmak için düzenlenen temel ve ileri eğitimlerin içeriği, süresi ile yapılan sınavların soruları ve değerlendirmesi gibi konulara görüş vermek.

Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri

MADDE 8- (1) Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitesinin görevleri şunlardır:

a) Yönetmelik kapsamında yer alan elektrik grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrollerine yönelik uygulamaların mevcut durumunu tespit etmek.

b) Elektrik grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrollerine yönelik sahadan bilgi akışını sağlamak.

c) Genel Müdürlüğün periyodik kontrollere yönelik hazırlamış olduğu taslak periyodik kontrol rapor ve kriterleri ile rehber niteliğindeki dokümanları incelemek ve görüş vermek.

ç) Elektrik grubu iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ile ilgili diğer konuları incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

d) Elektrik grubu iş ekipmanlarının güvenli kullanımına yönelik uygulamaları ve bu ekipmanlara ilişkin uluslararası mevzuatı incelemek, bu mevzuatın ülkemiz koşullarına uyarlanmasını sağlayarak mevzuatın geliştirilmesine katkı sunmak.

e) Elektrik grubu iş ekipmanlarının bakım faaliyetlerini geliştirici önerilerde bulunmak.

f) Elektrik grubu iş ekipmanlarının bakım ve/veya periyodik kontrolünü gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara akreditasyon zorunluluğu uygulanması konusunda teknik alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi olmak için düzenlenen temel ve ileri eğitimlerin içeriği, süresi ile yapılan sınavların soruları ve değerlendirmesi gibi konulara görüş vermek.

Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 9- (1) Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen toplantı gündemi, yazılı veya elektronik ortamda ilgili komitenin üyelerine gönderilir. Komite üyeleri, gündeme ilişkin taleplerini yazılı veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletir.

b) Toplantı gündemini içeren Genel Müdürlük davet yazısında belirtilen yer ve tarihte, ilgili komite üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

c) Komiteler oy çokluğu ile karar alır, oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komitelerin başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ya da onun yetkilendirdiği Genel Müdürlük temsilcisi tarafından yapılır.

ç) Komitelerin sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

d) Toplantılar, Genel Müdürlüğün daveti üzerine yılda en az bir kez gerçekleştirilir. Komitelerin toplantıları, Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde çevrim içi ortamda da gerçekleştirilebilir.

e) Toplantıda alınan kararlar, Genel Müdürlük tarafından bir ay içerisinde ilgili komitenin üyelerine gönderilir.

f) Genel Müdürlük, komite üyesi olmayan kurum ve kuruluşlardan destek isteyebilir veya komite üyesi olmayan kurum ve kuruluşların yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi almak üzere toplantılara davet edebilir. Bu kurum ve kuruluşlardan komite toplantılarına katılanlar gözlemci statüsünü haizdir.

g) Genel Müdürlük, teknik çalışmaları gerçekleştirmek adına gerekli görmesi halinde alt komite kurulmasına karar verir. Alt komitenin çalışma usul ve esasları, ilgili teknik komitenin tavsiyeleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlükçe belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komitelerinin kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komiteleri tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup bu kararlar Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.

(2) Genel Müdürlük, makine ve elektrik grubu iş ekipmanları teknik komiteleri tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme yetkisine sahiptir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı