Yaklaşım Logo

İthal edilen mal hangi tarihte muhasebeleştirilecek?

İTHAL EDİLEN MAL HANGİ TARİHTE MUHASEBELEŞTİRİLECEK?


“ T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ


Tarih : 03/10/2012

Sayı  : 95462982-VUK-10-175-372

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, … üretimi ve … işi için yurt dışından ham pamuk ve reaktif boya ithalatı yaptığınız, yapılan bu ithalatlar sırasında karşınıza ithal faturası tarihi, gümrük beyannamesi düzenleme tarihi, gümrük beyannamesinin gümrükçe onay tarihi, KDV ve diğer vergilerin ödenme tarihi, ithalatla ilgili tüm masrafların bittiği tarih ve malların deponuza girdiği tarih gibi değişik tarihlerin çıktığı ve yapılan ithalatın muhasebeleştirilmesi sırasında hangi tarihin muhasebeleştirme tarihi olarak alınacağı konusunda tereddüde düştüğünüzden bahisle konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 29 ve 34 üncü maddesine göre ise, ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen ve gümrük makbuzunda ayrıca gösterilen KDV nin, ilgili makbuzun vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirebileceği ifade edilmiştir.

Bu hükümlere göre, şirketinizin ham pamuk ve reaktif boya ithalatı nedeniyle Gümrük İdaresine ödediği KDV yi, ithalatın yapıldığı takvim yılı aşılmamak ve ilgili gümrük makbuzunu kanuni defterlere kaydetmek şartıyla KDV Kanununun 29 uncu maddesi kapsamında, indirim konusu yapması mümkün bulunmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde; “Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

….” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, yapılan ithalat işlemine ilişkin olarak şirketiniz adına düzenlenen ve yasal defterlere kaydedilmesi gereken fatura veya diğer belgelerin düzenlendiği tarihten itibaren azami 10 gün içinde yasal defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

Ancak, söz konusu belgelerin, gümrük muamelelerine başlanılmasına kadar temin edilememesi halinde, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihten, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren azami 10 gün içinde yasal defterlere kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.” 

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı