Yaklaşım Logo

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ

Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA YAPILACAK SATIŞLARIN

İLANLARINA İLİŞKİN PARASAL LİMİTLERİN

GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(23.01.2024 tarih ve 32438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendinde ve 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2023 yılının Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (5) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Gazete veya internet haber sitesinde Basın İlân Kurumu aracılığıyla yapılan ilanlarda esas alınacak muhammen bedele ilişkin parasal limitler aşağıda gösterilmiştir:

 Mezkûr Kanun ve Yönetmelikteki Parasal Limitler1/2/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak  Parasal Limitler
Gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek ilanlara ilişkin parasal limitMuhammen bedeli 500.000,00 TL’ye kadar olanlar içinMuhammen bedeli 720.000,00 TL’ye kadar olanlar için
Satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde yapılacak ilanlara ilişkin parasal limitMuhammen bedeli 500.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.000.000,00 TL’nin altında olanlar içinMuhammen bedeli 720.000,00 TL’nin üzerinde ve 2.885.000,00 TL’nin altında olanlar için
Bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılan ilanlara ilişkin parasal limitMuhammen bedeli 2.000.000,00 TL ve üzerinde olanlar içinMuhammen bedeli 2.885.000,00 TL ve üzerinde olanlar için

(2) Parasal limitlerin belirlenmesinde ilan talebi tarihindeki güncel limitler esas alınır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı