Yaklaşım Logo

Borçlanma Senedi Borçlulardan Biri Adına Yeniden Düzenlenirse, Noter Harcı Tekrar Ödenir Mi?

Kalfa Reklam

Son Güncelleme 27 Temmuz 2013

BORÇLANMA SENEDİ BORÇLULARDAN BİRİ ADINA YENİDEN DÜZENLENİRSE,
NOTER HARCI TEKRAR ÖDENİR Mİ?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

66813766-140[38-2012-55]-298

15/05/2013

Konu

:

Borçlanma senedinin borçlulardan biri adına yeniden düzenlenmesi halinde Noter Harcının tekrar ödenip ödenmeyeceği hk.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ağaçlandırma yapmak üzere kiraladığınız mülkiyeti ormana ait İzmir İli, … İlçesi, … Köyü, … bölme no.lu arazi ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen kredi nedeniyle … tarihinde … ve şahsınız adına düzenlenen borçlanma senedini noterde onaylatarak harcını ödediğiniz ancak …’ın hissesini bedelsiz olarak tarafınıza devretmesi nedeniyle henüz kullanılmamış olan krediye ilişkin olarak bu defa sadece şahsınızın borçlu olduğu yeni bir borçlanma senedinin düzenleneceği belirtilerek yeni borçlanma senedinin noterde tasdiki nedeniyle tekrar harç ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş sorulmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında, “Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir.” hükmüne, 41’inci maddesinde, “Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.” hükmüne, Kanunun 42’nci maddesinde ise “Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir.Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

            Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin I-1’inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan her bir imza için nispi harç alınacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen kredi nedeniyle daha önce düzenlenen ve noterde tasdik edilen borçlanma senedinde imzası bulunan kişinin hissesini bedelsiz olarak devretmesi nedeniyle yeniden düzenlenecek borçlanma senedinin noterde tasdiki sırasında  492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin I-1’inci maddesine göre  nispi harç ödenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Diğer Yazılar