Yaklaşım Logo

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer Alan Sürelerin Uzatılmasına İlişkin 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

CUMHURBAŞKANI KARARI

(26.5.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 7300

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 9. maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

25 Mayıs 2023

25.5.2023 TARİHLİ VE 7300 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Uzatılan süreler

Madde 1- (1) 9.3.2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. maddeleri ile 10. maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.6.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31.7.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Yürürlük

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı