Yaklaşım Logo

2023/14 Sayılı Genelge – 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih : 20.03.2023

Sayı : E-24010506-010.06.01-67899952

Konu : 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması

GENELGE

2023/14

1) GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12/3/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 12/3/2023 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır.

2) YASAL DAYANAKLAR

7440 sayılı Kanunda yer alan Kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere, ihtiyaç duyulduğunda kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer verilmiştir. “Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri;

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2) 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

3) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

4) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 

Genelgenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

EKLER: Formlar ve Dilekçeler

EK 1/a : 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN BORÇLARININ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMA BAŞVURU FORMU

Ek 1/b : 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN, KURUMUMUZA OLAN BORÇLARININ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

Ek 1/c : 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN EMEKLİ KESENEĞİ VE KURUM KARŞILIĞI İLE PRİM BORÇLARININ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

Ek 1/ç : 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BORÇLARININ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

Ek 1/d : 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

Ek 1/e : 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ ( C ) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İŞVERENLERİN EK KARŞILIK PRİM BORÇLARININ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

Ek 1/f : 4(a) İsteğe Bağlı (506/Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk (Avukat/Noter) (506/Mülga 86. Md), Yurtdışı Topluluk (5510/5-g), Kıs. Sür. Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyenler, 5510/Ek 5,Ek 6, 2925 Tarım Sigortalılarının

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

Ek 1/g : 5510 SAYILI KANUNUN EK 9. MADDESİ KAPSAMINDA 10 GÜNDEN FAZLA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

Ek 1/ğ : 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNA GÖRE TARIMSAL KESİNTİ SORUMLULARINA AİT İDARİ PARA CEZASI BORÇLARI İLE TARIMSAL KESİNTİ BORÇLARININ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

Ek 1/h : FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN GELİR, AYLIK VE ÖDENEKLERE İLİŞKİN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

Ek 1/ı : İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, MALULLÜK VE ÖLÜM HALLERİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALISINA VE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERE YÖNELİK FİİLLER NEDENİYLE ÖDENMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNULAN BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU

Ek 2 : YILLAR İTİBARIYLA Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%)

Ek 3 : 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BELEDİYELERİN VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT YAPILANDIRILAN BORÇLARIN KONSOLİDE EDİLMİŞ ÖDEME PLANI

Ek 4/a : ALT İŞVERENİN BAŞVURUSU ÜZERİNE ASIL İŞVERENİN MUVAFAKATİ

Ek 4/b : ASIL İŞVERENCE YAPILAN BAŞVURUYA İSTİNADEN ALT İŞVEREN OLARAK BAŞVURUDA BULUNULMAYACAĞINA DAİR DİLEKÇE

Ek 5 : KURUMUNUZCA SATIŞI YAPILARAK SATIŞ BEDELİNİN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA BORCUMA MAHSUP EDİLMESİ

Ek 6/a : KAPSAMA GİREN BORÇLAR DOLAYISIYLA AÇILAN DAVADAN VAZGEÇİLDİĞİNE DAİR TAAHHÜTNAME

Ek 6/b : YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR NEDENİYLE AÇILAN DAVADAN VAZGEÇİLDİĞİNE DAİR TAAHHÜTNAME

Ek 7 : SAĞLIK BELGESİ

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı