Yaklaşım Logo

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22.7.2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:5360)

Kalfa Reklam

Son Güncelleme 1 Nisan 2022

CUMHURBAŞKANI KARARI

(01 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 5360

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Mart 2022

31.3.2022 TARİHLİ VE 5360 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesinde yer alan “31.3.2022” ibareleri “30.6.2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3. maddesinde yer alan “31.3.2022” ibareleri “30.6.2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1. maddesi, 1.4.2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yemlenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2. maddesi, 1.4.2022 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1.4.2022 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Diğer Yazılar