Yargıtay Kararına Göre Amirin Emrinde Çalışan İle Samimiyet Kurması Geçerli Fesih Nedeni (E-Yaklaşım)

Yazar: Arif TEMİR*

E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- GİRİŞ

Hayatın olağan akışı içerisinde günlük hayatımızda bir çok insanla az ya da çok samimiyet kurarız. Kurmuş olduğumuz bu samimiyet bazen olumsuzluklara yol açabilir. Amir pozisyonunda bir çalışan isek emrimizde olan diğer çalışanlarla samimiyet kurarken daha çok dikkatli olunması gerekiyor. İşlerin düzgün ve zamanında yürümesi,  personel arasında farklı davranılmasını önleme ve yanlış anlaşılma durumlarının olmaması için kamu veya özel sektöre ait işyerlerinde çalışanların dikkat etmesi gereken konuların başında gelmektedir.

Bu yazımızda; işyerinde amir pozisyonunda çalışanın emrinde çalışan bir kişi ile özel samimiyet kurmasının  amirin geçerli nedenle iş sözleşmesinin fesh edilebileceğine ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Kararı([1]) üzerinde durulacaktır.

II- YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ’NİN KARARI

Kararın Özeti: Davalı işveren vekili, davacının emrinde çalışan bir başka işçi ile amir – memur ilişkisinden ileri surette yakınlık kurduğunu, böylece ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davrandığını, bu personelin kayırılması için talimat verdiğini ve diğer çalışanların şikayetine neden olduğunu, göreve tahsis edilen aracı bu ilişki çerçevesinde görevi dışında kullanmasının haklı fesih ağırlığında olmasa dahi işverene geçerli nedenle fesih hakkı vermektedir

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Kararı’nın tam metni aşağıya alınmıştır([2]).

Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: İş özleşmesinin haklı neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı işveren vekili, davacının emrinde çalışan bir başka işçi ile amir-memur ilişkisinden ileri surette yakınlık kurduğunu, böylece ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davrandığını, bu personelin kayırılması için talimat verdiğini ve diğer çalışanların şikayetine neden olduğunu, göreve tahsis edilen aracı bu ilişki çerçevesinde görevi dışında kullandığı için iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/ll-e maddesi uyarınca feshedildiğini savunmuştur.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı