Yaklaşım Logo

TMS 19 Standardına Göre Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar

Yazar: Cansu ÜNLÜ*

Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- GİRİŞ

“TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı (Standart) 01.01.2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 15.01.2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yeniden yayımlanmıştır.

Standart, çalışanlara sağlanan faydaların muhasebeleştirilmesine ve açıklanmasına ilişkin hususları belirlemektedir. Standart kapsamında çalışanlara sağlanan faydalar; çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, iş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalar, çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar ve iş ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı sağlanan faydalardan oluşmaktadır.

Bu çalışmada çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydaların neler olduğu açıklanarak, söz konusu faydalar ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

II- ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALAR

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, tamamının hizmetin sunulduğu yıllık raporlama dönemini takip eden on iki ay içinde yerine getirilmesinin beklendiği faydalardır.  Bunlar;

(a) Ücretler, maaşlar ve sosyal güvenlik katkıları,

(b) Ücretli yıllık izin ve ücretli hastalık izni,

(c) Kârdan pay verilmesi ve primler ile

(d) Mevcut çalışanlar için sağlanan parasal olmayan faydalar (sağlık yardımı, konut, araç, ücretsiz veya indirimli olarak verilen mal ve hizmetler gibi) gibi faydaları içermektedir.

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydaları diğerinden ayıran temel özellik, çalışanların kendilerine düşen hizmeti ifa etmeleri ile kesinlik kazanmaları, en geç izleyen on iki ay içinde ödenecek olmaları ve ödenmemişler ise kısa vadeli bir borç olarak iskonto edilmelerine gerek olmamalarıdır(1).

Yerine getirme zamanına ilişkin beklentilerin geçici olarak değişmesi durumunda, işletmenin çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydaları yeniden sınıflandırması gerekli değildir. Ancak işletme, faydanın özelliklerinin değişmesi (birikimsiz fayda iken birikimli fayda olması gibi) veya yerine getirme zamanına ilişkin beklentilerdeki değişikliğin geçici olmaması durumunda, ilgili faydanın çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar tanımını karşılamaya devam edip etmediğini dikkate alır.

Kısa dönemli faydalar kapsamında çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin yapılan ödemelerin tamamının niteliği ve adı ne olursa olsun gerek kanuni zorunluluk gerek iş sözleşmesine istinaden gerekse işverenin kendi isteği doğrultusunda ödensin; faydalar ödendiği dönemde değil çalışanların fayda sağladığı, işletmenin kendisinden yararlandığı dönemde maliyet olarak muhasebeleştirilir(2).

A- ÜCRETLER, MAAŞLAR VE SOSYAL GÜVENLİK KATKILARI

Ücret; işletmelerin ve kuruluşların işgücünün kullanımı karşılığında çalışanlarına ödedikleri bedeldir. İş Kanunu’na göre ücret, genel olarak, bir işveren veya üçüncü şahıslar tarafından bir iş karşılığında sağlanan ve nakit olarak ödenen tutar olarak ifade edilmektedir. İşçilerin ve özel sektör çalışanlarının hizm…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı