Yaklaşım Logo

Taşımacılık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu

Yazar: Nuri DEĞER*

Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- GİRİŞ

Taşımacılık hizmetleri, ticari faaliyet kapsamında bir işlem olduğundan katma değer vergisine tabi olduğu konusunda, hiç bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak taşımacılık hizmetleri KDV uygulamasında farklı şekilde ele alındığından üzerinde durulmasında fayda vardır.

KDV uygulamasında özellik arz eden taşımacılık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

– Tevkifata tabi taşımacılık hizmetleri:

Taşımacılık hizmetleri.

Tam istisna kapsamındaki taşımacılık hizmetleri:

1- Türkiye’de ikamet etmeyen taşımacılar ile fuar, sergi, panayır katılımcılarına yapılan teslim ve hizmetlerde istisna,

2- Taşımacılık istisnası.

Bu yazımızda tevkifata tabi taşımacılık hizmetleri üzerinde duracağız.

Ancak KDV’de tevkifata tabi taşımacılık hizmetlerini ele almadan önce, KDV uygulamasında tevkifat hükümleri üzerinde durmayı faydalı buluyoruz.

A- KDV’DE TEVKİFAT UYGULAMASI

3065 sayılı Kanun’un 9/1. maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 9/1 maddesiyle KDV’de sorumlu tutma konusunda kendisine tanınan yetkiyi en geniş şekilde kullanmıştır.

KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığı’nca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı’nca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir.

KDV’de tam tevkifat ve kısmı tevkifat olmak üzere iki türlü tevkifat uygulaması bulunmaktadır.

“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

Taşımacılık hizmetleri kısmı tevkifat kapsamında düzenlenmiştir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde sayılmıştır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

 KGUT Tebliğ’inde ismen sayılmış belirlenmiş alıcılar, daha ziyade kamu tüzel kişiliğini haiz ku…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı