Yaklaşım Logo

Örneklerle Asgari Ücret İstisnası Uygulaması (E-Yaklaşım)

Yazar: Abdurrahman ÇALIK*

E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Asgari ücrete vergi istisnası (gelir ve damga vergisi) getiren 22.12.2021 tarih ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir([1]).

Söz konusu Kanuna ilişkin teklifin ilk halinde yalnızca asgari ücretlilere vergi istisnası getirilmesi ön görülürken, Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeler ile teklifin kapsamı tüm ücret gelirlerinin asgari ücrete kadarki kısmını kapsayıcı şekilde genişletilmiş ve aynı düzenleme ile asgari geçim indirimi uygulaması da yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu çalışmamızda, 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan bu yeni istisna uygulamasının net ücretlere etkisi, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması ile karşılaştırılarak somut örneklerle açıklanmaktadır.

II- YASAL DÜZENLEME VE BELİRLENEN TUTARLAR

A- GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasına eklenen 18. bent ile, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarından SGK ve işsizlik sigortası pirimi işçi payları düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesine esas gelir dilimi ve vergi oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.

Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

B- DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasının sonuna “(Bu maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmek suretiyle, tüm ücretlerin aylık olarak brüt asgari ücrete kadarki tutarı için damga vergisi istisnası getirilmiştir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı