Kayıtlı Değeri Enflasyona Göre Düzeltilmiş Arsa veya Arazinin Satışından Doğan Zararın, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Kısmı Ve Sınırı

Yazar: Ferhat FAHRAN*

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

“Eğer Bir Ağaç Değilseniz Yürümenin, Bir Kaya Değilseniz Düşünmenin, Bir Hayvan Değilseniz Üretmenin Sorumluluğunu Taşırsınız.” HYPATİA

I- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, enflasyon düzeltmesi, Vergi Mevzuatımıza ilk olarak 5024 Sayılı Kanunla girmiş ve 31.12.2003 tarihli bilançoların düzeltmesiyle başlamış ve 2004 yılında uygulama alanı bulmuştur. Ancak, VUK Mükerrer 298. maddesinde yer alan enflasyon düzeltmesi için öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde uygulanacağı hüküm altına alınan enflasyon düzeltmesi, 2021 yılına kadar Kanunda öngörülen şartların gerçekleşmemesi nedeniyle uygulanmamıştır.

Öte yandan, VUK’na 7352 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 33. maddesiyle, 2021 Yılında, VUK Mükerrer 298. maddesinde öngörülen şartların gerçekleşmesiyle uygulanması gereken enflasyon düzeltmesi 2024 Yılına ertelenmiştir. Buna göre, 31.12.2023 Bilançosu başlangıç düzeltmesine esas olmak üzere, enflasyon düzeltmesi 2024 yılında uygulanacaktır. Enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümler, VUK’nun Mükerrer 298. ve Geçici 25. maddelerinde yer almıştır.

Ayrıca, enflasyon muhasebesinin uygulanmasına ilişkin olarak, 2023 yılında, üç adet VUK tebliğ taslağı yayımlanmıştır. İdare tarafından bu yayınlanan ve tartışılması istenen bu taslak tebliğler, 30.12.2023 tarihinde yayınlanan VUK 555 Seri No.lu Tebliği ile nihai şeklini almıştır. Her ne kadar bu tebliğ, 2004 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesine ilişkin VUK 328, 337, 338 ve 348 No.lu tebliğlere ve ilgili sirkülere atıflar yapmış ve geçerliliklerinin devam ettiği şeklinde açıklamalara yer vermiş olsa da, 31.12.2023 tarihli bilançonun düzeltilmesinde önemli değişiklikler getirmiştir. Ancak, makalemizin konusuna ilişkin olarak, gerek VUK Mükerrer 298. maddesi ve Geçici 25. maddesindeki hükümler aynen geçerliliğini korumaktadır.      

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı