Yaklaşım Logo

İthalatta Yerinde Gümrükleme (E-Yaklaşım)

Kalfa Reklam

Son Güncelleme 1 Şubat 2022

Yazar: Musa ÜNAL*

E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Yetkilendirilmiş yükümlü konusunu genel olarak işlediğimiz Aralık-2021 sayısında yer alan yazımızın ardından bu statünün belki en önemli ve popüler ayağı olan “İthalatta Yerinde Gümrükleme” konusuna da genel bir bakışın farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz.

Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırma Yönetmeliği’nin (21.05.20214/29006 RG) 121-142 maddelerinde düzenlenen ithalatta yerinde gümrükleme izni; ithal edilecek eşyayı gümrük idaresine sunmadan izin sahibinin kendi tesislerinde gümrük işlemlerinin yapılabilmesine imkan veren bir düzenlemedir. İthalatçı firma eşyayı gümrük müdürlüğüne götürmeden doğrudan kendi tesislerine getirir, sistem üzerinden yapılacak işlemlerle serbest dolaşıma girişini gerçekleştirir. 

II- KOŞULLARI

1) YYS-I statüsüne sahip olmak.

2) Gümrük idaresine teminat vermiş olmak (Beşyüzbin Avro).

3) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

4) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip bulunmak.

III- İSTİSNALARI

Bazı eşyanın yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalatına izin verilmez:

1) İthali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,

2) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,

3) Bazı GTİP’lerdeki dökme gelen eşya ile işlenmiş tarım ürünleri bileşim tablosundaki yeri belirlenmesi gereken eşya

4) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya,

5) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,

6) İzin sahibinin iştigal alanı dışındaki eşya,

7) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

IV- UYGULAMA

İthalatta yerinde gümrükleme izni şekli Bakanlıkça belirlenmiş bir formla verilir. Formda; uyulması gereken yükümlülükler, kontrol türü, bildirim süresi, izin kapsamı tesisler, izin kapsamı ithalat beyannamesinin tescil edileceği gümrük müdürlükleri belirtilir.

İthalatta yerinde gümrükl…

Diğer Yazılar