Yaklaşım Logo

Gümrük Antrepolarda Depolanan Eşyanın Başkasına Devrinin Damga Vergisi Boyutu

 

Yazar: Altar Ömer ARPACI*

 

E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378

 

 

I- GİRİŞ

 

12.06.2013 günlü 28675 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile, 07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 333. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

 

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz.

 

(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.”

 

Böylece, 15 Mayıs 2013 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nin 333. maddesinde yapılan değişiklik ile getirilen antrepo devir işlemlerinde sözleşme ve taahhütname ibrazı zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile devir alan ile devir eden arasında antrepodaki eşyanın satışına ilişkin bir devir sözleşmesi talep edilmeden devir işlemleri yerine getirilecektir.

Yazar: Altar Ömer ARPACI*

E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378

I- GİRİŞ

12.06.2013 günlü 28675 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile, 07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 333. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz.

(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.”

Böylece, 15 Mayıs 2013 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nin 333. maddesinde yapılan değişiklik ile getirilen antrepo devir işlemlerinde sözleşme ve taahhütname ibrazı zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile devir alan ile devir eden arasında antrepodaki eşyanın satışına ilişkin bir devir sözleşmesi talep edilmeden devir işlemleri yerine getirilecektir.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı