Yaklaşım Logo

Fiilen Üretim Yapan Ancak Sanayi Sicil Belgesi Alma İradesinde Bulun(a)mayan KDV Mükelleflerinin İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Bulunmalarında Tecil/Terkin ve İade Hükümlerinden Yararlandırılmaması Sorunu Üzerine (E-Yaklaşım)

Yazar: Erol DELİKTAŞ*

E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- giriş :

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği ve mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde de tecil edilen verginin terkin edileceği hüküm altına alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; Vergi Usul Kanunu’nun 120. ve 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 29. 32. maddelerinden aldığı yetki ile 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve yürürlük tarihinden itibaren 1 ila 123 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini de yürürlükten kaldıran Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yürürlüğe koymuştur. Anılan Genel Tebliğ’de, öncelikle iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade usul ve esaslar teslim türleri itibarıyla ayrı ayrı düzenlenmiş, tebliğin devam eden hükümlerinde de İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması” ile ilgili olarak usul ve esaslara, izahat ve örneklere yer verilmiştir.

Yazımız kapsamında; özellikle fiilen üretim yapan ancak sanayi sicil belgesi almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlüğü’ne Sanayi Sicil Belgesi (dilekçe ile belge alma iradesini ortaya koy(a)mayan) alma talebinde bulunmayan firmaların, fiilen üretimini yaptıkları ürünleri ihracatçılara kdv tahsil etmeden ihraç kayıtlı satış yapmaları durumunda tahsil etmedikleri KDV İadelerinin tecil/terkin ve/veya iade hükümlerinden yararlandırılmamaları üzerine ortaya çıkan hakkaniyetsiz durum ve mevcut sorunlar ele alınmaya çalışılıp, konuya idarenin ve yargının bakışının nasıl olduğu ile konuya yönelik çözüm önerisinde bulunulmaya çalışılacaktır. 

II- YASAL MEVZUAT

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun; 11/1-c,  12, 29/1,3,5, 32. maddeleri ile ilgili Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (II/A-8) bölümü hükümleri, 6498 sayılı Sanayi Sicil Kanunu, Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/A) bölümünün “8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar” başlıklı bölümünde; tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcıların yararlanabileceği,

İmalatçının;

– Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler “imalatçı belgesi” olarak anılmaktadır.)

– İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

– Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli ara…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı