Yaklaşım Logo

EYT Kapsamında Emekli Olan Çalışanlarını Çalıştırmaya Devam Eden İşverenlere Prim İndirimi Düzenlemesi

Yazar: Murat ARAZ*

E-Yaklaşım / Mayıs  2023 / Sayı: 365

I- GİRİŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu, 14.04.2023 tarih 2023/19 sayı ve “Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi” başlık Genelgesiyle kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak bilinen 7438 sayılı Kanun’un getirdiği düzenlemeyle, emeklilik için yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve bu kapsamda emekli olan sigortalıların, son çalıştıkları işyerince çalıştırılmaya devam ettirilmeleri halinde bu kapsamdaki sigortalılar için ödeyecekleri SGDP’nin işveren hissesinin beş puanlık kısmı Hazine’ce karşılanacaktır.

Yazımızda anılan düzenlemenin yeterli düzeyde açıklamalarla birlikte düzenlemenin bir özet yapılacaktır. 

II- PRİM İNDİRİMİ DÜZENLEMESİNE GENEL BAKIŞ

03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 95. madde eklenmiştir.

Anılan maddede;

“Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanun’un Geçici 81. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanun’un Geçici 10. maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanun’un Geçici 205. maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanun’un Geçici 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine’ce karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanun’un Geçici 95. maddesi 03.03.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, anılan maddenin ikinci fıkrasına ilişkin uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

III- BEŞ PUANLIK İNDİRİMDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

5510 sayılı Kanun’un Geçici 95. maddesinin i…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı