Yaklaşım Logo

Çalışanların Yemek Hizmet Bedelinde Gelir Vergisi İstisnası (E-Yaklaşım)

Yazar: Onur ŞAHİN*

E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, 7420 sayılı Kanunla, 01.12.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 193 sayılı Kanun’un 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinin parantez içi hükmünde yapılan değişiklikle, işverenler tarafından hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmış olup, konu ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği([1]) ile uygulamaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu yazıda; işverenler tarafından hizmet erbabına yapılan yemek bedelleri hakkında yapılan değişiklik kapsamında gelir vergisi istisnası ile ilgili olarak yasal mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde uygulamaya yönelik bilgilere yer verilecektir.

II- İŞVERENLERCE HİZMET ERBABINA VERİLEN YEMEK BEDELİNE İLİŞKİN İSTİSNA

193 sayılı Kanun’un 23. maddesinin birinci fıkrasının 03.11.2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un([2]) ikinci maddesi ile değiştirilen (8) numaralı bendinde; “8. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.)” hükümlere yer verilmiş olup, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulamanın usul ve esasları düzenlenmiştir.

A- HİZMET ERBABINA YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERDE İSTİSNA UYGULAMASI

Hizmet erbabına nakit ödeme yapılmaksızın yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde;

• İşverenlerce, hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın,

• İşverenlerce, hazır yemek hizmeti veren mükelleflerden satın alınan yemeğin, işyerinde veya müştemilatında hizmet erbabına verilmesi durumunda sağlanan menfaatler herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın,

• İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip yemek hizmeti veren işletmelerde bu hizmetin sağlandığı durumlarda, bu işletmelere yapılan ödemelerin her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan (2023 yılı için 110 TL) kısmı(

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı