Yaklaşım Logo

7352 Sayılı Kanun Kapsamında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümde İstisna Hükümleri ve Özellikli Hususlar

Yazar: İsmail KARAKOÇ*

Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

Bankacılık sistemindeki Türk Lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 29.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Düzenleme ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na 14. geçici madde ihdas edilirken, istisna hükümleri kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanacaktır. Mezkûr Kanun ile yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk Lirasına çeviren mükelleflerin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dâhil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kâr paylarının vergiden istisna edilmesi sağlanmaktadır.

Konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 2021/14 ve 2021/16 sayılı Tebliğler de yayımlanmıştır.

Bu çalışmada, 7352 sayılı Kanun vasıtasıyla KVK geçici 14. maddede yapılan düzenlemeye değinilerek ilgili istisna hükümlerinin tüm boyutları TCMB Tebliğleri de dikkate alınarak detaylı olarak incelenecektir.

II- 7352 SAYILI KANUNİ DÜZENLEME

20.01.2022 tarihinde kanunlaşan 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 29.01.2022 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Kanun’un 2. maddesi ile Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na geçici 14. maddesi ihdas edilerek kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.

Düzenlemeye göre, 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk Lirasına dönüştüren ve bu tutarı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflerin elde etmiş olduğu kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz kazançları ve kâr payları ile diğer kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

Konu ile ilgili usul ve esasları içeren Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:19), 11.02.2022 tarih ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Mezkûr Tebliğde, Geçici 14. maddede yer alan düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

III- İSTİSNANIN KAPSAMI VE ŞARTLARI

Mükelleflerin 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan;

– Yabancı paralar (ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini),

– Altın hesapları,

– 01.01.2022 tarihinden itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri,

KVK’nın geçici 14. madde kapsamında olacaktır.

Diğer taraftan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri de hangi özel hesap dönemine tabi olduklarına bakılmaksızın 31.12.2021 tarihi itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate almak suretiyle bu bilançoda yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla bu istisnadan yararlanabileceklerdir.

Yabancı paralarını ve altın hesaplarını, Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm kuru veya dönüşüm fiyatı üzerinden KVK’nın geçici 14. maddesinde öngörülen süre ve şekilde Türk Lirasına çeviren ku…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı