Yaklaşım Logo

7338 Sayılı Kanun Yönünden Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mete YİĞİTLER*

E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

Günümüzde birçok kişi internet ortamında içerik üretimi yaparak kazanç elde etmektedir. Bu kazancın birden fazla elde etme yöntemi var olmakla beraber temelde benzer oldukları bilinmektedir. Sosyal medya (youtube, facebook v.b.) içerik üretimi yapanlar kendi içerikleri sayesinde gösterimi yapılan ticari reklamlardan belirli oranda kazanç elde ederken kişisel web siteleri, haber siteleri v.b. platformlarda yayımlanan yazıların iletimi esnasından gösterimi yapılan reklamlardan da kazanç elde edilmektedir.

Bu yazımızda güncel mevzuat yönünden sosyal medya v.b. platformlardan elde edilen kazançların vergilendirilmesini açıklayacağız.

II- KONUNUN KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Uzun süredir sosyal medya içerik üreticilerinin (youtuber v.b.) kazançlarının Katma Değer Vergisi kanuna tabi olup olmadığı tartışılmaktaydı. Söz konusu kazançların 3065([1]) Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesine istinaden “Hizmet İhracı” kapsamında değerlendirilmesi açısından yaklaşımlar bulunmakla beraber idarenin vermiş olduğu görüşler ise “hizmet ihracı” kapsamında olmadığı yönündeydi.

Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 25.03.2015 tarih ve 93767041-130[12-2014/181]-29 sayılı muktezasındaBuna göre, Google firmasının reklamlarını web sitenizde yayınlamak suretiyle vermiş olduğunuz reklam hizmetleri, hizmet Türkiye’de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmakta olup, Google firması adına düzenleyeceğiniz faturada işlem bedeli üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplamanız gerekmektedir. Diğer taraftan, yurt dışındaki firma söz konusu hizmetten Türkiye’de yararlandığından verilen hizmetin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna tutulması da mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Öte yandan Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı ise 28.10.2019 tarih ve 39044742-130 [Özelge]-E.909743 sayılı muktezasında “…Öte yandan, bahse konu reklam gösterimlerinin Türkiye’de de yapılması halinde hizmetten yararlanma Türkiye’de gerçekleşeceğinden bu işlemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacak ve KDV’ye tabi tutulacaktır.” şeklinde açıklama yapmıştır.

Yukarıda yer alan görüşler incelendiğinde bugüne kadar sosyal medya içerik üreticilerinin Katma Değer Vergisi açısından birçok itilaflı durumda kaldığı görülmekte olup,  hem idare açısından hem de mükellef açısından uzun ve külfetli süreçlerin yaşanmasından dolayı söz konusu kazançlar için yeni düzenlemeler yapılmıştır.

7338 Sayılı([2]) Kanun’un 2. maddesinin 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna Mükerrer 20/B maddesi “internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır” şeklinde eklenmiştir. Aynı zamanda 7338 Sayılı Kanun’un 55. maddesinde ise yukarıda söz konusu faaliyetlerde bulunan mükelleflerin Katma Değer Vergisi’nden istisna tutulacağı belirtilmiştir.

İnternet üzerinde içerik üreticileri adına 7338 Sayılı Kanun ile hem gelir vergisi hem de Katma Değer Vergisi yönünden avantaj sağlayacak düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Ayrıca yapılan düzenlemelerin yanı sıra 318 Seri No.lu GVK Genel Tebliği’nde uygulama açısından detaylı açıklamalarda yer almaktadır.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı