Yaklaşım Logo

7338 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler Uyarınca Tarımsal Destek Ödemelerinin Vergilendirilmesi Esasları ve Tarım Sektörünün Teşviki Açısından Yapılması Gerekenler

MevzuautTR Reklam

Yazar: Levent BAŞAK*

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

14.10.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve uygulamada Torba Kanun adı verilen 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”(1) ile bazı vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanunlardan bir tanesi de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’dur (GVK’dır).

7338 sayılı Kanun ile GVK’da yapılan değişikliklerden bir tanesi de çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin düzenlemedir. Bu amaçla GVK’ya mükerrer 20. maddeden sonra gelmek üzere mükerrer 20/C maddesi hükmü eklenmiştir.

Bu makalemizde, 7338 sayılı Kanun ile GVK’ya eklenen mükerrer 20/C maddesi analiz edilecek ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlar üzerinde durulacaktır. Bu makalemizde ayrıca, tarım sektörünün içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında tarım sektörüne yönelik olarak yapılması gereken bazı düzenlemeler üzerinde durulacaktır.

II- 7338 SAYILI KANUN İLE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELERİN TEMEL AMAÇLARI

7338 sayılı Kanun’un 3. maddesinin madde gerekçesinde yer alan açıklamalar esas alındığında mezkûr Kanun ile çiftçilere yönelik olarak getirilmiş olan düzenlemelerin temel amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

1- Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi,

2- Tarım sektördeki verimliliğin artırılması,

3- Doğal ve biyolojik kaynakların korunması,

4- Tarım sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi.

III- 7338 SAYILI KANUN İLE TARIMSAL DESTEKLERE ÖDEMELERİNE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELERİN ANALİZİ

7338 sayılı Kanun ile tarımsal destekleme ödemeleri bağlamında yapılan değişiklikler mezkûr Kanun’un 3., 7. ve 11. maddelerinde yapılmıştır. Kanun’un 3. maddesi ile tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç istisnası getirilmiş, 7. maddesi ile GVK’nın 94. maddesinde değişiklik yapılmış ve 11. maddesi ile de kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin iadesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

A- GVK’YA EKLENEN MÜKERRER 20/C MADDESİNİN ANALİZİ

7338 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile GVK’ya mükerrer 20. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:

“Tarımsal destekleme ödemelerinde kazanç istisnası:

Mükerrer Madde 20/C – Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesnadır.”

Yapılan bu düzenleme ile ilgili olarak Kanun’un genel gerekçesinde şu açıklamaya yer verilmiştir:

“Yapılması öngörülen diğer bir değişiklikle çiftçilerimize yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmekte ve bu &o…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı