Yaklaşım Logo

5510 Sayılı Kanunun-4/1-(A) Bendi Kapsamında Primlerini Kendileri Ödeyen Sigortalıların Prime Esas Aylık Kazançlarının Alt ve Üst Sınırları ile Ödenecek Prim Tutarları

Yazar: Serdar ADAY*

E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363

I- GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin 1-(a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalılar adı geçen Kanun’un Ek-5, Ek-6. maddesi kapsamındaki sigortalılar, Kanunu 4/1-(a) bendine tabi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar yani Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler ile ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler ve 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalardır.

Makalemizde yukarıda sıralanan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 4. maddesinin 1-(a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların kimler olduğu ve bu sigortalıların ödeyecekleri prim tutarlarının ne kadar olduğu açıklanacaktır.

II- 5510 SK. 4/1-(A) BENDİ KAPSAMINDA PRİMLERİNİ KENDİLERİ ÖDEYEN SİGORTALILAR VE BU SİGORTALILARIN ÖDEYECEKLERİ PRİM TUTARLARI

A- EK-5. MADDE KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR

5510 sayılı Kanun’a 6111 sayılı Kanunla 01.03.2011 tarihinden itibaren ilave edilen Ek 5. madde ile kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır.

Ek 5. madde kapsamında sigortalı olabilmek için; 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi ve 2925 sayılı Kanun kapsamında çalışmamak, isteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmamak, Kurumumuzdan ve 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklardan kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak, 18 yaşını doldurmuş olmak şarttır. Ek 5. maddeye tabi sigortalılık 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık olarak kabul edilmektedir.

Ek 5. maddeye tabi sigortalılık müracaat ettikleri tarih itibariyle başlatılmakta olup, ödemiş oldukları primler ay 30 gün, yıl ise 360 gün olarak dikkate alınır. Süreksiz tarım sigortasına müracaat eden sigortalılar, 01.03.2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % 34,5’i oranında prim ödemektedirler. Bu primin % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir.

Buna göre; 5510 sayılı Kanun’un Ek 5. maddesine tabi sigortalılar; 5510 sayılı Kanun’un Ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL, ödeyeceklerdir.

B- EK-6. MADDE KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR

5510 sayılı Kanuna 6111 sayılı Kanunla ilave edilen “Bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları” başlıklı Ek 6. madde kapsamında sigortalı olabilmek için;

• 4/1-a kapsamında tam süreli çalışmamak ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamak,

• 4/1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı olmam…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı