Yaklaşım Logo

Yurt Dışında Yer Alan İnternet Sitelerinde Satış Yapılması Durumunda Esnaf Muaflığından Faydalanılabilir mi? (E-Yaklaşım)

Yazar: Levent BAŞAK*

E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362

I- GİRİŞ

Kamuoyunda “Torba Kanun” adı verilen ve 11.11.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”([1]) ile vergi kanunlarında da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK)([2]) çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

7256 sayılı Kanun ile GVK’da yapılan değişikliklerden bir tanesi de GVK’nın 9. maddesinde yapılmıştır. 7256 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile GVK’nın 9. maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere (10) numaralı bent hükmü eklenmiştir.

Mezkûr Kanun’un genel gerekçesinde de belirtildiği üzere yapılan bu düzenlemenin temel amacı, evlerinde ürettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışını yapanların belirli şartlarla gelir vergisi muafiyeti kapsamına alınmasıdır. Yapılan bu düzenleme aynı zamanda ülkemize döviz kazandırılması amacını da taşımaktadır.

7256 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile GVK’nın 9. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (9) numaralı bent hükmünün yürürlüğe girmesi ile birlikte getirilmiş olan istisnadan yararlanılabilmesi için internet üzerinden yapılan satışların yurt dışında yer alan internet sitelerinden yapılması durumunda istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağı tereddütlere neden olmuştur.

Tarafımıza bu konuda yöneltilen sorulara cevap vermek adına bu makalemizde öncelikle, 7256 sayılı Kanun ile getirilmiş olan düzenlemeye kısaca değinilecek ve daha sonra uygulamada tereddütlere neden olan sorun, konu ile ilgili olarak yayımlanmış olan 314 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde([3]) yer alan düzenlemeler esas alınmak suretiyle analiz edilecektir.

II- 7256 SAYILI KANUN İLE GETİRİLMİŞ OLAN DÜZENLEMENİN ANALİZİ

7256 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile GVK’nın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (10) numaralı bent hükmü eklenmiştir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı