Yaklaşım Logo

Teknokentte Görev Yapan Devlet Memurlarının Ar-Ge Personeli Kapsamında Değerlendirilmesi

Yazar: Hasan Basri CAN*

E-Yaklaşım / Ağustos 2023 / Sayı: 368

I- GİRİŞ

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoparklar; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknopark olarak ifade edilmektedir.

Bu bölgelerde araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyeti yürüten firmaların bir kısmı kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların iştiraki olarak veya sadece kamu kurumlarıyla iş yapmak üzere kurulmuş işletmeler şeklinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu gibi firmalarda “Ar-Ge/Araştırmacı Personeli, Ar-Ge Destek Personeli, Kapsam Dışı Destek Personeli” olarak tasnif edilen personel içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olan ve çalıştıkları kurumun izni ile aylıksız izinli statüde tam zamanlı veya kısmi zamanlı istihdam edilen memurlara verilen ücretlerin vergi Kanunları karşısındaki durumları yazımız içerisinde incelenecektir.

II- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN (TEKNOPARK) ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

2001 yılında yayımlanan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoparklarda; teknolojik bilginin üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelecek ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması, araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ile sanayinin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Teknoparklar için belirlenen ortak özellikler aşağıda sıralanmaktadır([1]

. Genellikle parkın, gelişimini tamamlamış ve bilgisayar ağlarına sahip bir üniversite yakınında, mümkünse yerleşke alanları içinde yer alması tercih edilir.

. Örgütlenme biçimi ne olursa olsun parklar iş bulma kurumları değildir. İş alanı yaratacak girişimleri destekler, ancak girişimcilerin de yeterli teknik ve idari potansiyele sahip olmasına dikkat edilir.

. Her parkın belli tür ve biçimlerde risk taşıması söz konusudur. Başarısı ya da beklenen sonuçlar, çalışılan konuya göre değişen süreler sonunda ortaya çıkar.

. Üniversite ve endüstri arasında bilimsel ve teknolojik potansiyelin günceli ve hatta geleceği hedefleyen bir ilişki içinde tutulması gerekir.

. Teknoparkların endüstri bölgelerine coğrafi olarak yakın ve ilişki halinde ulaşım ve iletişim olanaklarının güçlü olması arzu edilir. (Japonya gibi doğal koşulları veya coğrafi yerleşim olanakları sınırlı olan ülkeler için özel koşullar geçerli olabilir.)

. Teknopark yönetim…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı