Yaklaşım Logo

SGK Açısından İşyeri Devri ve Sonuçları

Yazar: Mahmut ÇOLAK*

E-Yaklaşım / Kasım 2023 / Sayı: 371

I- GİRİŞ

Bu makale çalışmamızda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, işyeri devri ve sonuçları işlenmeye çalışılacaktır.

II- YASAL DAYANAK

5510 sayılı Kanun’un “İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali Ve Nakli” başlıklı 11. maddesinin beşinci fıkrasına göre;

“… sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi… halinde, …. yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, ………………işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.”

5510 sayılı Kanun’un “prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler” başlıklı 89. maddesinin birinci fıkrasına göre;

“Sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınırsa ….. eski işverenin Kuruma olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı geçersizdir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.”

III- İŞİN VEYA İŞYERİNİN DEVRİ NE ANLAMA GELİR?

Bir işyerinin devrinden bahsedilebilmesi için, faaliyet halinde iken bütün tesisat ve sigortalıları ile birlikte diğer bir işveren (yeni işveren) tarafından devir alınması gerekir. Devirden bahsedilmek için; işyerinin işler bir halde sigortalıları ile birlikte yeni işverene geçmiş bulunması gerekir([1]). İşyerinin devrinde, gerçekte işyeri değil, onun işvereni değişmektedir ve yeni işveren eskisinin ardası (halefi) olmaktadır.

Bir işyerinin kapatılmasından sonra; yeni işveren tarafından yepyeni bir işyeri olarak açılması, işyerinin kira sözleşmesine son verilip boşaltıldıktan sonra başkasına kiralanması, eski müteahhidin işine son verilip geriye kalan işin başka bir müteahhide verilme durumlarında, devirden söz edilemez(

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı