Yaklaşım Logo

Özelgeler İptal Davasına Konu Edilebilir Mi?

Yazarlar: Gökçe SARISU KANMAZ*

                Görkem HARAÇCI SALAR**

                Ayşe ALTUNDAL***

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

“Özelgeler dava konusu edilebilir mi?” sorusuna hem doktrinde hem de uygulamada verilen ilk cevap olumsuzdur. Ancak yakın zamanda Danıştay 7. Dairesi’nce tesis edilen ve bizim de bu makaleyi kaleme almamıza sebep olan 28.03.2023 tarih ve E.2020/1362 K.2023/1758 sayılı karar, bu konuyu tekrar değerlendirmemiz gerektiğini bize hatırlatmıştır.

Çalışmamızda, özelgelerin iptal davasına konu edilip edilemeyeceği hususu, özelgelerin hukuki niteliği ve iptal davasına konu edilebilir bir idari işlemin şartları çerçevesinde ve emsal yargı kararları ışığında irdelenecektir.

II- ÖZELGELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun Mükelleflerin İzahat Talebi başlıklı 413. maddesi, mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan veya başkaca yetkili makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri konularda yazı ile izahat isteyebileceklerini düzenlemektedir.

Mükelleflerin izahat talepleri;

a- Tereddüte düşülen vergisel olaylara ilişkin olarak doğrudan ilgili mükellefe yapılan izahatler (özelge) ve

b- Çok sayıda mükellefin vergi mevzuatının uygulanması sırasında belli bir konudaki tereddütlerinin giderilmesi veya konunun kesinleştirilmesi amacı ile tüm mükelleflere yapılan izahatler (sirküler)

yoluyla karşılanmaktadır.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı