Yaklaşım Logo

Elektrik Motorlu Taşıt İmal Eden Mükelleflerin Teşvikinde Yatırıma Katkı Tutarının Kullanılmasına Yönelik Düzenlemeler

Kalfa Reklam

Son Güncelleme 1 Mayıs 2023

Yazar: Özkan AYKAR*

E-Yaklaşım / Mayıs  2023 / Sayı: 365

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 19. maddesi([1]) ile sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin desteklenmesi amacıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) bazı düzenlemeler yapılmış olup, anılan Kanuna Geçici 12. madde eklenmiştir.

Yapılan kanuni düzenlemenin uygulanması hakkında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri No:22) No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde([2]) ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’de; Aynı Tebliğin “32.2.11. Yatırıma katkı tutarında endeksleme” başlıklı bölümünde yatırım teşvik belgelerine ilişkin kısmi tamamlama işlemi yapılması durumunda endeksleme uygulaması açıklanmış ve bu bölümden sonra gelmek üzere “32.2.12. Elektrik motorlu taşıt üretenler için yatırıma katkı tutarının kullanımı” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Bu yazımızda; Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının, özel tüketim vergilerine mahsuben kullandırılmasına, mahsuben veya nakden iade için gerekli belgelere ve iade işlemi için yapılması gerekenler hakkında açıklamalara yer verilecektir.

II- ELEKTRİK MOTORLU TAŞIT ÜRETENLER İÇİN YATIRIMA KATKI TUTARININ KULLANIMI

17.07.2019 tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 19. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 12. maddede,

“(1) 20.08.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 80. maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, destek kararında belirlenen kadarıyla, bu yatırımları dolayısıyla bu Kanun’un 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31.12.2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen v…

Diğer Yazılar