Yaklaşım Logo

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında Çocukların Anne/Babaya Destek Olduklarına İlişkin Karine

MevzuautTR Reklam

Yazar: Hamit TİRYAKİ*

E-Yaklaşım / Mart  2023 / Sayı: 363

I- GİRİŞ

Destek, hayatta olduğu süre boyunca sürekli ve düzenli olarak bir kimseye bakan veya eğer ölüm gerçekleşmeseydi, az çok yakın bir gelecekte bu bakımı sağlayacak olan kişidir([1]). Karine ise, sözlük anlamı bakımından karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına ve çözümlenmesine yarayan durum, ipucu, belirtidir. En genel anlamıyla karine, bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun çıkarımıdır. Dolayısıyla karine, bilinen bir olaydan, bilinmeyen diğer bir olayın veya hukuki durumun varlığı veya yokluğu sonucunun çıkarılmasına olanak vermektedir.

Desteğini yitiren kimse, yaşamaları muhtemel süre içerisinde, desteğin sağladığı yardımlardan, hizmetlerden, bakım ve gözetiminden mahrum kalmaktadır. Destekten yoksun kalma tazminatı bu mahrumiyetin karşılığı olan parasal değeri ifade eder. Bu tazminat ile destek yaşamış olsaydı, yardım ettiği kimseye yapabileceği yardım tutarını sağlamaktır([2]).

Destekten yoksun kalanların meydana gelen zararlarını tazmin hakkı ölenden intikal eden bir hak olmayıp doğrudan doğruya desteğini yitiren kişinin kendisinde doğan, asli ve bağımsız nitelikte bir haktır. Ölenle ya da mal varlığı ile bir bağıntısı bulunmadığı için bağımsız bir talep hakkı yaratır. Bu nedenledir ki ölen kimse ile destekten yoksun kalan arasında kanuni veya akdi bir bakım yükümlülüğü, mirasçılık ya da akrabalık ilişkisi bulunması gerekmemektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı talebi miras yoluyla kazanılan, mirasçılık sıfatına bağlı bir hak olmadığından desteğin veya mirasçılarının da herhangi bir tasarruf hakkı bulunmamaktadır([3]).

Anne-babanın çocuğunun haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, çocukların anne-babaya destek olduklarının karine olarak kabulünün gerektiğine 22.06.2018 günlü oturumda 2/3 oy çokluğuyla, İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu karar vermiştir[4]. Aşağıda bu karar esas alınarak uygun başlıklar altında konu anlatılmaya çalışılacaktır.

II- DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ESASLARI

A- DESTEK İLİŞKİSİ BULUNMALIDIR

Destekten yoksun kalma tazminatının doğumu için destek ile tazminat talebinde bulunan kişi arasında bir destek ilişkisi bulunmalıdır. Eğer tazminat talep eden ile destek olduğu iddia edilen arası…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı