Yaklaşım Logo

Anonim Şirketin Yardım Akçelerini Kâr Dağıtımında Kullanmanın Koşulları (E-Yaklaşım)

Yazar: Soner ALTAŞ*

E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362

I- GİRİŞ

Anonim şirketin isteğe bağlı olarak kendi çalışanları yararına yedek akçe ayırması mümkündür. İsteğe bağlı (ihtiyarî) yedek akçeler, genel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu([1]) (TTK([2]))’nun 521. maddesinde düzenlenmiş, işçiler yararına yardım akçesine ilişkin 522. ve genel kurul kararıyla yedek akçe ayrılmasını düzenleyen 523. maddeler de aynı kenar başlığı altında ele alınmıştır. Bu yönden, isteğe bağlı yedek akçeleri, esas sözleşmeye göre ayrılanlar (genel ihtiyari yedek akçeler) ve genel kurul kararıyla ayrılanlar (olağanüstü yedek akçeler) olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Şirket çalışanları ve işçiler yararına yardım akçesi ise hem esas sözleşme ile hem de genel kurul kararı ile ayrılabilmekte, bu açıdan da karma bir nitelik göstermektedir.

Önceki çalışmalarımızda, kanuni yedek akçelerin([3]), isteğe bağlı yedek akçelerden şirket esas sözleşmesi uyarınca ayrılan statü yedekleri([4]) ile genel kurul kararı doğrultusunda ayrılan olağanüstü yedek akçelerin([5]) hangi koşullar altında anonim şirketin kârının dağıtımına konu edilebileceği ele alınmıştı. Konuya ilişkin bu son çalışmamızda ise, önceki çalışmalarımızın devamı ve tamamlayıcısı mahiyetinde olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde isteğe bağlı olarak yöneticiler, işçiler ve çalışanlar yararına yedek akçelerin hangi koşullar altında kâr dağıtımına konu edilebileceği, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETK([6])) hükümleri ile karşılaştırmalı olarak, ele alınacaktır.

II- ANONİM ŞİRKETİN ÇALIŞANLARI YARARINA AYRILAN YEDEK AKÇELERİN KÂR DAĞITIMINDA KULLANILMASI

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı