Yaklaşım Logo

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde KDV İstisnası Uygulaması

Yazar: Nuri DEĞER*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

06.02.2023 tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ihdası ile Bazı Kanunlarda Değişiklikler yapılması Hakkında 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 7456 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen Geçici 44. maddede,

 

“06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31.12.2024 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanun’un 32. maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

 

Birinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı; istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar  07.09.2023 tarih ve 32302  No.lu Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ ile aşağıda belirtilen açıklamalara yer verilmiştir.

II- İSTİSNANIN KAPSAMI

A- İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı