Yaklaşım Logo

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye Ve Şanlıurfa İllerinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Prim Ödeme Yükümlülüklerinin Ertelenmesi

Yazar: Sevgi ÜVEDİ*

E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren işyerleri ile primini kendi ödeyen sigortalılar açısından herhangi bir afet nedeniyle prim ödeme yükümlülüklerini bir süreliğine yerine getiremeyecekler için 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primler ertelenmektedir.

Bu makalemizde, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin ertelenmesi hakkında bilgi verilecektir.

II- SGK PRİMLERİNİN ERTELENMESİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 91. maddesinde;

“Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlar ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nca müştereken belirlenen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların vakanın, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üç ay içinde Kuruma verilmesi veya yapılması hâlinde, süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır.

Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.

Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.”

hükümleri yer almaktadır.

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, 5510 sayılı Kanun’un 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödemekle yükümlü oldukları primleri 5510 sayılı Kanun gereğince; 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun’un 91. maddesi kapsamına alınmıştır.

5510 sayılı Kanun’un 91. maddesi gereğince 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem nedeniyle Ada…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı