Yaklaşım Logo

2023 Yılının İkinci Yarısı Borçlanma Yapacak Sigortalıların Ödeyecekleri Borçlanma Tutarları

Yazar: Sevgi ÜVEDİ*

E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369

I- GİRİŞ

5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile Kanun’un Geçici 31. ve Geçici 36. maddesi kapsamında kimlerin borçlanma yapabileceği ve bu borçlanmaların ne şekilde hesaplanacağı ödeme şekilleri ve ne şekilde hizmetten sayılacağı hususları ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Bu makalemizde, 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesinde ve diğer geçici maddelerinde öngörülen borçlanmaların neleri içerdiği ve bu borçlanma türleri için 2023 yılının ikinci yarısında borçlanma yapmak için müracaat edenlerin ne kadar borçlanma tutarı ödeyecekleri üzerinde durulacaktır.

II- 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇLANMA TÜRLERİ

5510 sayılı Kanun’un 41. maddesinde öngörülen borçlanma türleri aşağıdaki şekildedir.

5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a- Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

b- Er veya erbaş olarak silâhaltında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c- 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

e- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g- Grev ve lokavtta geçen süreleri,

h- Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

i- 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 25.02.2011 tarihinden sonraki kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

j- Sigortalı olmaksızın, 08.04.1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlandırılmaktadır.

Diğer Yazılar
Şimdi Abone-Ol
eylul-haber

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar