Yaklaşım Logo

2023 Yılı Asgari Ücret Desteği (Yararlanmaya İlişkin Şartlar, Usül Ve Esaslar)

Yazar: Mustafa İTİŞKEN*

E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363

I- GİRİŞ

Kamuoyunda asgari ücret desteği olarak bilinen ve önemle beklenen 5510 sayılı Kanun’un([1]) 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/a) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine 2023 yılında yapılacak prim desteği; 12.11.2023 tarihli 7431 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 4. maddesi ile (5510 sayılı Kanuna eklenen “Geçici Madde 93”) düzenlenerek, 13 Ocak 2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmış bulunmaktadır.

Uygulamaya konulan Kanun maddesi, her ne kadar 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 13 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmekte ise de; anılan Kanun’un dokuzuncu fıkrasında uygulamanın usul ve esaslarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu’nun görüşleri alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK/Kurum) tarafından belirleneceği öngörüldüğünden, bunun da zaman alabileceğinden (nitekim bu konuda halen yapılan bir açıklama bulunmamaktadır.) hareketle, uygulamayla ilgili ayrıntıların güncelliğini kaybetmeden geçmiş uygulamalar da göz önünde bulundurularak kamuoyu ile paylaşılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

II- KANUN KAPSAMINA GİREN İŞVERENLER VE İŞYERLERİ

A- KAPSAMA GİREN İŞVERENLER

5510 sayılı Kanun’un Geçici 93. maddesi uyarınca göre söz konusu destekten; haklarında 4/a kapsamında Uzun Vadeli, Sigorta Kolları (UVSK) uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna([2]) ekli (I), (II), (III) ve (IV)  sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri dışındaki diğer kamu işyeri işverenleri yararlanabilmektedir.

Bu bakımdan, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen kamu işyerlerinden 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV)  sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile bu kapsamda sayılmakla birlikte mahiyet kodu (2/özel sektör işyeri) olarak tescil edilen işyeri işverenlerinin söz konusu destekten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

III- 01.01.2023 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİLLİ İŞYERLERİNE İLİŞKİN UYGULANACAK İŞLEMLER

A- KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR

UVSK’na (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm sigortası/MYÖ) tabi olan ve bildirimleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 No.lu belge türleri ile yapılan sigortalılar için madde hükümlerinden yararlanılabilmektedir.

Diğer taraftan, belge/beyanname ile bildirilmemesine rağmen UVSK’na tabi olan 5510 sa…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı