Yaklaşım Logo

SGK Tarafından 5 Puanlık Prim İndirimi Uygulamasında Borçlar Türkiye Genelinde Sorgulanmaya Başlandı

Yazar: Mustafa İTİŞKEN*

Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

16.06.2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş olup, ilk yapılan değişikliklerden biri 26.05.2008 tarihli 26887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5763 sayılı ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile anılan Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenerek 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, sigortalıları için ödemek durumunda oldukları sigorta primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine’ce karşılanması sağlanmıştır.

Uygulamaya konulan bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin 13.11.2008-2008-93 sayılı genelge ile kamuoyuna duyurulmasından sonra bazı kanunlarla çeşitli zamanlarda önemli değişiklikler yapılmış olup bunlar da 19.11.2009-2009-139 ve 07.06.2011-2011-45 sayılı genelgelerle ilgili taraflara duyurulmuş bulunmaktadır. Yapılan son değişikliğin uygulamada gerek kurum, gerek işverenler ve gerekse de ülke bütçesi açısından oldukça önem içerdiği değerlendirilmektedir. 

Konumuz esas itibarıyla, yapılan bu değişiklikler üzerinde tartışmak olmakla birlikte, konunun teşvik (parasal) olması, başka bir ifade ile kurum, uygulayıcılar, işverenle, Devlet bütçesi ve istihdam açısından taşıdığı sosyo-ekonomik önem sebebiyle hem konunun önemine dikkat çekilmesinin, hem yapılan değişikliğin ilgililerin bilgisine sunulmasının hem de, uygulamanın önemli unsurlarının ilgili taraflara bir kez daha hatırlatılmasının azami fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.

II- AÇIKLAMALAR

5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, yapılan değişikliler sonrasında;

“ı) Bu Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine’ce karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazine’ce karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini ise Maliye Bakanlığı’na vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine’ce karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile 29.07.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na ve 22.02.2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu bent hükümleri; vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanun’un 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Hazine’ce karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.”

hükümlerini içermekte olup, bu haliyle halen yürürlükte bulunmaktadır.

III- KAPSAM VE YARARLANMA ŞARTLARI<...

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı