Yaklaşım Logo

Damga Vergisi Oranları

I. AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR

A.BELLİ PARAYI İHTİVA EDEN KAĞITLAR:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1,89
7. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde 9,48
8. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri0*
9. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde 9,48
10. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: 
a) Taksitle satış sözleşmeleriBinde 9,48
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri0*
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde 9,48
ç) Paket tur sözleşmeleriBinde 9,48
d) Abonelik sözleşmeleriBinde 9,48
e) Mesafeli satış sözleşmeleriBinde 9,48
11. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
12. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleriBinde 9,48
13. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: 
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde 9,48
14. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde 9,48
15. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleriBinde 9,48
16. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleriBinde 9,48
17. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde 9,48

* 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı ”0” (sıfır) olarak belirlenmiştir. Yürürlük: 03.02.2017

B.BELLİ PARAYI İHTİVA ETMEYEN KAĞITLAR:
1. Tahkimnameler58,80 TL
2. Sulhnameler58,80 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)330,30 TL

II. KARARLAR VE MAZBATALAR

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: 
a) Belli parayı ihtiva edenlerBinde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler58,80 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)Binde 5,69

III. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR

1. Ticari ve mütedavil senetler: 
a) Emtia senetleri: 
aa) Makbuz senedi (Resepise)20,30 TL
ab) Rehin senedi (Varant)12,00 TL
ac) İyda senedi2,0 TL
ad) Taşıma senedi0,60 TL
b) Konşimentolar12,00 TL
c) Deniz ödüncü senediBinde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48

2. Ticari belgeler:

 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri17,80 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: 
ba) Bilançolar45,40 TL
bb) Gelir tabloları21,80 TL
bc) İşletme hesabı özetleri21,80 TL
c) Barnameler2,0 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları8,90 TL
e) Ordinolar0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları8,90 TL

IV. MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR

1. Makbuzlar: 
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlarBinde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için0,60 TL
b) Vergi beyannameleri: (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç) 
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri58,80 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri78,50 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri38,80 TL
bd) Muhtasar beyannameler38,80 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)38,80 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler78,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler28,90 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri28,90 TL
f) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler46,00 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.0,60 TL

Diğer Yazılar
Şimdi Abone-Ol
eylul-haber

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar