Yaklaşım Logo

Damga Vergisi Oranları

I. AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR

A.BELLİ PARAYI İHTİVA EDEN KAĞITLAR:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnameler Binde 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler Binde 1,89
7. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) Binde 9,48
8. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 0*
9. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler Binde 9,48
10. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:  
a) Taksitle satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 0*
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri Binde 9,48
ç) Paket tur sözleşmeleri Binde 9,48
d) Abonelik sözleşmeleri Binde 9,48
e) Mesafeli satış sözleşmeleri Binde 9,48
11. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
12. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
13. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
14. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri Binde 9,48
15. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri Binde 9,48
16. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri Binde 9,48
17. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri Binde 9,48

* 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı ”0” (sıfır) olarak belirlenmiştir. Yürürlük: 03.02.2017

B.BELLİ PARAYI İHTİVA ETMEYEN KAĞITLAR:
1. Tahkimnameler 58,80 TL
2. Sulhnameler 58,80 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 330,30 TL

II. KARARLAR VE MAZBATALAR

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 58,80 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) Binde 5,69

III. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR

1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
aa) Makbuz senedi (Resepise) 20,30 TL
ab) Rehin senedi (Varant) 12,00 TL
ac) İyda senedi 2,0 TL
ad) Taşıma senedi 0,60 TL
b) Konşimentolar 12,00 TL
c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48

2. Ticari belgeler:

 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 17,80 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
ba) Bilançolar 45,40 TL
bb) Gelir tabloları 21,80 TL
bc) İşletme hesabı özetleri 21,80 TL
c) Barnameler 2,0 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları 8,90 TL
e) Ordinolar 0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 8,90 TL

IV. MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR

1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,60 TL
b) Vergi beyannameleri: (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 58,80 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 78,50 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 38,80 TL
bd) Muhtasar beyannameler 38,80 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 38,80 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 78,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 28,90 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 28,90 TL
f) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 46,00 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 0,60 TL

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı