Yaklaşım Logo

2003 Ekim Pratik Bilgiler

HİZMET ERBABINA İŞVERENLERCE YAPILAN YEMEK YARDIMLARI İSTİSNA TUTARI (01.01.2003’den İtibaren)6.000.000 TL
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VE YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLEME SINIRI (01.01.2003 Tarihinden İtibaren)350.000.000 TL
AMORTİSMAN SINIRI (01.01.2003 Tarihinden İtibaren)350.000.000 TL                                                    
BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINA UYGULANACAK İNDİRİM ORANI (2002 Yılı Gelirleri İçin)(Enflasyondan Arındırma Oranı)%  87,4
MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARI (2002 Yılı İçin)950.000.000 TL
MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA TUTARI (2003 Yılı İçin)1.500.000.000 TL
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDEASGARİ ÜCRET
UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI16 Yaşından büyükler için (01.01.2003’den itibaren)306.000.000 TL
Vadelerine En Çok 3 Ay Kalan Senetler Karşılığında; (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)16 Yaşından küçükler için (01.01.2003’den itibaren)256.500.000 TL
ÇIRAKLARA VERİLECEK ÜCRETİN ASGARİ HADDİ
Reeskont İşlemlerinde                      % 5016 Yaşından büyükler için (01.01.2003’den itibaren)91.800.000 TL
Avans İşlemlerinde                           % 5716 Yaşından küçükler için (01.01.2003’den itibaren)76.950.000 TL
HARCIRAHLARIN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TAVANISİGORTA PRİMİNE ESAS  AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRETLER
TABAN (01.07.2003-31.03.2004 dönemi için)458.015.820
01.01.2003 Tarihinden itibaren19.000.000TAVAN (01.07.2003-31.03.2004 dönemi için)2.290.079.100
NOT: 16 Yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret 01.01.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 306.000.000 TL olduğundan, asgari ücretle yada tabanın altında bir ücretle çalıştırılan işçilerin sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri 458.015.820 TL üzerinden hesaplanacak ve aradaki farkın hem işçi hem de işveren payları, işveren tarafından ödenecektir.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.10.2002-31.12.2002 arası1.260.150.000
01.01.2003-30.06.2003 arası1.323.950.000
01.07.2003’den itibaren1.389.950.000
GEÇİCİ VERGİ ORANLARIİŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI
(2003 Takvim yılı için)(01.01.2003-31.12.2003 dönemi için)
Gelir Vergisi Mükellefleri için    %  20İşçi Payı%  1
Kurumlar Vergisi Mükellefleri için    %  30İşveren Payı%  2
Devlet Katkı Payı%  1
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
(1 Temmuz 2003’den itibaren)VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5)89.313.085(01.07.2003 Tarihinden İtibaren)
SSK Primi İşçi Hissesi Farkı21.282.215İki çocuğu aşmamak koşuluyla, her bir çocuk için8.575.000 TL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2)9.160.316
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. Farkı1.520.15801.01.2003 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
Toplam121.275.77416 Yaşından büyükler16 Yaşından küçükler
Brüt Ücret306.000.000256.500.000
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLERSSK Primi İşçi Hissesi42.840.00035.910.000
(01.01.2003’den itibaren)İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.3.060.0002.565.000
Brüt Ücret (Asgari Ücret)306.000.000Özel İndirim45.000.00045.000.000
SSK Primi İşçi Hissesi (% 14)42.840.000Gelir Vergisi Matrahı215.100.000173.025.000
İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1)3.060.000Gelir Vergisi32.265.00025.953.750
Damga Vergisi (% 0,6)1.836.000Damga Vergisi1.836.0001.539.000
Kesintiler Toplamı47.736.000Kesintiler Toplamı80.001.00065.967.750
Net Ücret258.264.000Net Ücret225.999.000190.532.250
ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK İNDİRİM TUTARLARI                              (01.01.2003 TARİHİNDEN İTİBAREN)
ÖZEL İNDİRİM TUTARLARI (2002/5000 SAYILI BKK İLE BELİRLENEN TUTARLAR)
GünlükAylıkYıllık
1.500.00045.000.000540.000.000
Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde Uygulanacak Özel İndirim Tutarları
GünlükAylıkYıllık
2.100.00063.000.000756.000.000
SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI (AYLIK)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)360.000.000
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)180.000.000
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)90.000.000
KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR
Maaş Katsayısı (01.01.2003’den itibaren)34.300
Taban Aylık Katsayısı (01.07.2003’den itibaren)395.250
Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2003’den itibaren)10.885
Kıdem Aylığı Göstergesi20
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 34.300) (01.01.2003’den itibaren)325.850.000
Aile Yardımı (1.250 x 34.300) (01.07.2003’den itibaren)42.875.000
Çocuk Yardımı (250 x 34.300) (01.07.2003’den itibaren)8.575.000
Doğum Yardımı (75 x 34.300) (01.01.2003’den itibaren)2.572.500
Ölüm Yardımı (01.01.2003’den itibaren)Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 34.300325.850.000
Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 34.300] x 2651.700.000
Lojman TazminatıEk Gösterge 2500 ve Üzeri600.000
Ek Gösterge 1500-2500 Arası400.000
Diğerleri200.000
2003 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR
Noterler
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler
2002 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı51.382.054.210
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı71.934.875.894
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı35.967.437.946
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı71.934.875.894
ŞİRKET KURULUŞLARINDA ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ (1 Ocak 2003’den İtibaren)
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri ……………………………………………………….Binde 5
NOT: 1) Vergi miktarı 31.666.440.000 lirayı aşamaz.2) Damga vergisi anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluşlarında ve süre uzatımlarında  ödenecek olup, 4684 sayılı Yasanın 22/C maddesiyle sermaye artırımlarında ödenen damga vergisi (2) sayılı listeye dahil edilerek, sermaye artırımları damga vergisinden bağışık tutulmuştur. 
2003 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– ÜcretlerdeBinde 6
– AvanslardaBinde 7.5
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra SenetleriBinde 7.5
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)Binde 7.5
– Kira SözleşmeleriBinde 1.5
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)Binde 7.5
– Akreditif ve Kredi MektuplarıBinde 4.5
– İhale KararlarıBinde 4.5
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi2.250.000 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi4.640.000 TL
– Muhtasar Beyanname1.440.000 TL
– Diğer Beyannameler330.000 TL
– Bilançolar9.630.000 TL
– Kar-Zarar Cetvelleri4.640.000 TL
– İşletme Hesabı Hülasası4.640.000 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, 24.04.2003’den itibaren 800 milyar lirayı aşamaz.)

Matrah
Veraset yoluyla intikallerdevergi oranı (yüzde)İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)
İlk90.000.000.000 lira için110
Sonra gelen190.000.000.000 lira için315
Sonra gelen400.000.000.000 lira için520
Sonra gelen800.000.000.000 lira için725
Matrahın    1.480.000.000.000 lirayı                    aşan bölümü için1030
    2003 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLARFüru ve eşten her birine isabet eden mirasın 52 milyar 991 milyon lirası, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 106 milyar 043 milyon lirası,İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1 milyar 224 milyon lirası,veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARIBİRİNCİ DERECEUSULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)İKİNCİ DERECEUSULSÜZLÜKLER İÇİN (TL)
1.1.2002’den itibaren1.1.2003’den itibaren1.1.2002’den itibaren1.1.2003’den itibaren
1. Sermaye Şirketleri30.000.00047.000.00018.000.00028.000.000
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı19.000.00030.000.0009.900.00015.000.000
3. İkinci Sınıf Tüccarlar9.900.00015.000.0004.900.0007.700.000
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar4.900.0007.700.0002.600.0004.000.000
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler2.600.0004.000.0001.300.0002.000.000
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf1.300.0002.000.000680.0001.080.000
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2003’den İtibaren)
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi için) 84 milyon TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 40 milyar TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın % 10’u
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ,  TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA      VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge nevi için) Her tespitte 4 milyar TL, yıl içinde de 40 milyar TL’yi aşmamak üzere 84.000.000 TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE 16.800.000 TL
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAYANLARA 84.000.000 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA 84.000.000 TL
TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA UYMAYANLARA 2.000.000.000 TL
İŞYERİ KAPATMA CEZASI VERİLEN İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERE BİR TAKVİM YILI İÇİNDEKİ – I. Uygulama İçin 150.000.000 TL – II. Uygulama İçin 300.000.000 TL – III. Ve Daha Sonraki Her Uygulama İçin 600.000.000 TL (Bilanço usulü esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için bu cezalar bir kat artırılarak uygulanır.)
8   TEK VERGİ NUMARASININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ MECBURİYETLERE UYULMAMASI (Her bir işlem için) 100.000.000 TL
9 BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE 300.000.000 TL
10 VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE 400.000.000 TL
11 MB’NİN ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA 300.000.000 TL
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN – Birinci Sınıf Tüccarlar Hakkında 840.000.000 TL – Serbest Meslek Erbabı Hakkında 840.000.000 TL – İkinci Sınıf Tüccarlar Hakkında 400.000.000 TL – Defter Tutan Çiftçiler hakkında 400.000.000 TL – Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında 400.000.000 TL – Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında 200.000.000 TL
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR.
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
DönemlerGecikme Zammı Oranı (Aylık)Yasal Düzenleme
31.08.1995-31.01.1996 tarihleri arasında% 1095/7138 Sayılı BKK
01.02.1996-08.07.1998 tarihleri arasında% 1596/7798 Sayılı BKK
09.07.1998-20.01.2000 tarihleri arasında% 1298/11331 Sayılı BKK
21.01.2000-01.12.2000 tarihleri arasında%  62000/7 Sayılı BKK
02.12.2000-28.03.2001 tarihleri arasında%  52000/1555 Sayılı BKK
29.03.2001-30.01.2002 tarihleri arasında% 102001/2175 Sayılı BKK
31.01.2002 tarihinden itibaren%  72002/3550 Sayılı BKK
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI
DönemlerFaiz Oranı (Aylık)Faiz Oranı (Yıllık)Yasal Düzenleme
22.10.1996-09.07.1998 tarihleri arasında% 10% 120397 Seri No.lu Tahsilat G.T.
10.07.1998-24.01.2000 tarihleri arasında% 8% 96402 Seri No.lu Tahsilat G.T.
25.01.2000-20.12.2000 tarihleri arasında% 4% 48409 Seri No.lu Tahsilat G.T.
21.12.2000-30.03.2001 tarihleri arasında% 3% 36412 Seri No.lu Tahsilat G.T.
31.03.2001-01.02.2002 tarihleri arasında% 6% 72416 Seri No.lu Tahsilat G.T.
02.02.2002 tarihinden itibaren% 5% 60421 Seri No.lu Tahsilat G.T.
2003 YILI KAZANÇLARINDA BEYAN SINIRLARI VE İSTİSNA TUTARLARI
– Tevkif (Kesinti) Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Menkul Sermaye İratları   ve Vergi Alacağı Dahil Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında Beyan Sınırı…………………………….  12.000.000.000 TL- Tevkif (Kesinti) Yoluyla Vergilendirilmiş Bulunan Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı……. 12.000.000.000 TL- Değer Artış Kazançlarında İstisna Tutarı…………………………………………………………………………………. 10.000.000.000 TL- GVK 82. Maddesinde Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı………………………………………….  10.000.000.000 TL- GVK Geçici 59. Maddede Belirtilen DT ve HB Faizleri ve Alım Satım Kazançlarında İstisna Tutarı… 121.794.000.000 TL
GELİR VERGİSİ KANUNU MADDE 19’A GÖRE YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI(24.04.2003 Tarihinden İtibaren)
– Dar mükellefiyete tâbi olanlar dahil, ticarî ve ziraî kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tâbi mükelleflerin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetler için yararlanacakları yatırım indirimi oranı ……………………………………………………….- İktisadi kıymetin asgari satın alma veya imal bedeli ………………………………………………………………….                                                                         
              % 40
5.000.000.000 TL
TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA ASGARİ YATIRIM TUTARLARI
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARI TEŞVİK FONU HAKKINDA KARAR’A GÖRE  (2002/4367 Sayılı BKK ile 09.07.2002 Tarihinden İtibaren)
– Diğer Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda…………………………………………………………………..400.000.000.000 TL- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda…………………………………………….200.000.000.000 TL- Finansal Kiralama Şirketleri Aracılığıyla Yapılacak Yatırımlarda……………………. Yukarıdaki Miktarların % 25’i
06.08.2003’DEN İTİBAREN  SSK’YA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde:
– Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara918.000.000
– Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara612.000.000
– Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara306.000.000
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi306.000.000
Çalışma İzni Olmayan Sigortalının İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi612.000.000
Aylık Sigorta Prim Bildirgesi, Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu ve Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosunun Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde, (918.000.000 TL’yi aşmamak Üzere): 
– Belgenin Asıl Nitelikte Olması Halinde, Belgede Kayıtlı Sigortalı Başına 61.200.000
– Belgenin Ek Nitelikte Olması Halinde, Belgede Kayıtlı Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın38.250.000
– Belgelerin Hiç Verilmemesi Halinde,  Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın918.000.000
Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosunun İşyerine Asılmaması612.000.000
Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosunun İşyerine Asılmaması612.000.000
Muayene İçin Verilmesi Gereken Belgenin Verilmemesi  306.000.000
İşyeri Kayıtlarının Kurumca Yapılacak Yazılı İhtara Rağmen 15 Gün İçinde İbraz Edilmemesi Halinde:
– Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara3.672.000.000
– Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara1.836.000.000
– Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara918.000.000
İbraz Edilen Kayıtların Yönetmelikle Belirlenen Usul ve Esaslara Uygun Olmaması Halinde,                            Her Bir Geçersizlik Hali İçin:
– Bilanço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara   (3.672.000.000 TL’yi aşmamak üzere)
aşmamak üzere)
153.000.000
– Bilanço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara   (1.836.000.000 TL’yi aşmamak üzere)153.000.000
– Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara   (918.000.000 TL’yi aşmamak üzere)153.000.000
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003’den İtibaren)
HİZMET SÜRESİYILLIK İZİN SÜRESİ
1 Yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar    14 iş günü
5 Yıldan fazla 15 yıldan az olanlar20 iş günü
15 Yıl (dahil) ve daha fazla olanlar26 iş günü
18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakilerEn az 20 iş günü
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI (*)
HİZMET SÜRESİBİLDİRİM SÜRESİİHBAR TAZMİNATI TUTARI
6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin2 Hafta2 Haftalık Ücret
6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin4 Hafta4 Haftalık Ücret
1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin6 Hafta6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin8 Hafta8 Haftalık Ücret
(*) Tabloda belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. Bu süreler hem işveren hem de işçi açısından bağlayıcıdır. İşveren, işçinin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan;
– Özürlü işçi çalıştırma oranı (4857 Sayılı İş Kanunu Geçici Md. 5) % 3- Eski hükümlü çalıştırma oranı (4857 Sayılı İş Kanunu Geçici Md. 5) % 3- Terör mağduru çalıştırma oranı (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek Md. 1) % 2
Terör Mağduru Çalıştırmayana Uygulanacak Para Cezası Tutarları
– Çalıştırılmayan terör mağduru ve çalıştırılmayan her ay için    (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek Md. 1) (01.01.2003’den itibaren) 3.060.000.000
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI             (10.06.2003’den İtibaren)
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
398İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)50.000.000
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için50.000.000
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için50.000.000
899/bÇalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için50.000.000
1499/bÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için50.000.000
2899/cÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için50.000.000
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için200.000.000
30101Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için750.000.000
30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 750.000.000
32102/aÜcret ile kanundan ve TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için100.000.000
39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için100.000.000
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek200.000.000
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek200.000.000
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek200.000.000
Kanun Mad.Ceza Mad.Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için100.000.000
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için100.000.000
57103Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için100.000.000
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için100.000.000
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 100.000.000
63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak500.000.000
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için100.000.000
65104Kısa çalışma ve ödeneğine ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için100.000.000
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak500.000.000
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fala çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek500.000.000
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 500.000.000
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak500.000.000
73104Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak500.000.000
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek500.000.000
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek500.000.000
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak500.000.000
77105İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak500.000.000
78/1105İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için 50.000.000
78/2105Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak500.000.000
79105Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak500.000.000
80105İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak500.000.000
81105İşyeri hekimi çalıştırma,  işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek500.000.000
82105İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek500.000.000
85105Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak500.000.000
86105Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için100.000.000
87105Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için100.000.000
88105Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak500.000.000
89105İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak500.000.000
90106İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak1.000.000.000
92107İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 5.000.000.000
96/1107İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 5.000.000.000
96/2107İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 5.000.000.000
BAĞ-KURPRİM VE KESENEK TUTARLARI(1 Temmuz 2003 – 31 Mart 2004 Dönemi)
BasamakGelir TutarıAylık Sigorta PrimiAylık Sağlık PrimiAylık Toplam Prim
1246.389.94249.277.98972.678.445121.956.434
2262.201.06252.440.21372.678.445125.118.658
3278.012.18255.602.43772.678.445128.280.882
4293.823.30258.764.66172.678.445131.443.106
5309.634.42261.926.88572.678.445134.605.330
6327.553.69065.510.73872.678.445138.189.183
7345.472.95869.094.59272.678.445141.773.037
8363.392.22572.678.44572.678.445145.356.890
9381.311.49376.262.29976.262.299152.524.598
10399.230.76079.846.15279.846.152159.692.304
11417.150.02883.430.00683.430.006166.860.012
12435.069.29687.013.86087.013.860174.027.720
13498.577.29499.715.45999.715.459199.430.918
14556.551.398111.310.280111.310.280222.620.560
15614.525.502122.905.101122.905.101245.810.202
16672.499.606134.499.922134.499.922268.999.844
17730.473.709146.094.742146.094.742292.189.484
18788.447.813157.689.563157.689.563315.379.126
19846.421.917169.284.384169.284.384338.568.768
20904.396.021180.879.205180.879.205361.758.410
21962.370.125192.474.025192.474.025384.948.050
221.020.344.228204.068.846204.068.846408.137.692
231.078.318.332215.663.667215.663.667431.327.334
241.136.292.436227.258.488227.258.488454.516.976
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri, sigortalıların Kanun’un 50. maddesine göre seçtikleri gelir basamağının yüzde 20’sidir.Sağlık sigortası primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalıların sekizinci gelir basamağı tutarının, dokuz ve daha yukarı basamaklarda bulunan sigortalıların ise bulundukları gelir basamağı tutarının yüzde 20’sidir.Sigortaya girişte bildirilen gelir basamağının, bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 25’i oranında giriş keseneği ödenir.Basamak yükseltmelerinde iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükseltme primi ödenir.
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI

Ödemenin Türü
İlgili BentTevkifat Oranı (%)
Telif Ödemelerinden                                                                                                                                                                 (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999’dan geçerli olmak üzere 25.8.1999’dan itibaren)
2/a

15
Diğer Serbest Meslek Ödemelerinden (99/13646 sayılı BKK ile 1.12.1999’dan itibaren)2/b20
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi Yapanlara Ödenen İstihkak Bedellerinden                                                                                            (93/5148 sayılı BKK ile)
3

5
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, (93/5148 sayılı BKK ile)
4

25
Kira Ödemelerinden (99/13646 sayılı BKK ile 1.12.1999’dan itibaren)5/a20
Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, (95/6429 sayılı BKK ile 1.2.1995’ten itibaren)
5/b

20
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, (96/8955 sayılı BKK ile 1.1.1997’den itibaren)
5/c

20
(B) Tipi Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliği Kazançlarından (93/5148 sayılı BKK ile)
6/a-ii

10
Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz) (2003/5590 sayılı BKK ile 24.4.2003’den geçerli olmak üzere 15.5.2003’den itibaren)


6/b-i10
Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)(2003/5590 sayılı BKK ile 24.4.2003’den geçerli olmak üzere 15.5.2003’den itibaren)6/b-ii
10
75. maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden                                                                                                                                                                                                                 (2003/5590 sayılı BKK ile 24.4.2003’den geçerli olmak üzere 15.5.2003’den itibaren)

6/b-iii


10
Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden,                                        (98/11794 sayılı BKK ile 1.10.1998’den itibaren)

7/a, b, c


0
Nama ve hamiline yazılı tahvil faizleri ile diğerlerinden                                                                     (96/8955 sayılı BKK ile 1.1.1997’den itibaren)
7/d, e, f

12
Ödemenin Türüİlgili BentTevkifat Oranı (%)
Mevduat faizlerinden- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve özel finans kurumlarınca                                  döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından• 1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)• 1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha uzun vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)– Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden• Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda                                                                                                      (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)• 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)• 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)• 1 yıla kadar vadeli hesaplarda                                          (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)• 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda                                                       (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)– Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden• Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda                                                                                 (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)• 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda                                               (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)• 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda                                                                          (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)• 1 yıla kadar vadeli hesaplarda                                                                          (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)• 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda                                                                                   (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)– Diğerlerinden (98/11593 sayılı BKK ile 01.09.1998’den itibaren)– Bankalar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden   (2002/4369 sayılı BKK ile 01.07.2002’den itibaren)8/a-aa
8/a-ab

8/b-ba
8/b-bb
8/b-bc
8/b-bd
8/b-be

8/c-ca
8/c-cb
8/c-cc
8/c-cd
8/c-ce8/d
8
18
16

16
16
14
10
6

16
16
14
10
60
16
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından                                                                                                                                                   (2000/1713 sayılı BKK ile 01.01.2001’den itibaren)
9/a

16
Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından                                                                                                                                                                                                                               (2000/1713 sayılı BKK ile 01.01.2001’den itibaren)
9/b

16
Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;-  30 ve 90 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)–  180 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)–  360 gün vadeli hesaplarda (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)– 360 günden daha uzun vadeli hesaplarda                                                                                                                                                                               (2001/2847 sayılı BKK ile   18.08.2001’den itibaren)
9/c-ca9/c-cb9/c-cc                      9/c-cd

161410                                  6
Repo Gelirlerinden (2001/2847 sayılı BKK ile 18.08.2001’den itibaren)1420
Ödemenin Türüİlgili BentTevkifat Oranı (%)
Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999′ dan geçerli olmak üzere 25.8.1999’dan itibaren)

10/a


15
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (99/13230 sayılı BKK ile 1.9.1999′ dan geçerli olmak üzere 25.8.1999’dan itibaren)10/b15
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
– Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)11/a-i1
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)11/a-ii2
– Diğer zirai mahsuller için,
• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için                                                                                            (95/7137 sayılı BKK ile)
11/b-i

2
• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için (95/7137 sayılı BKK ile)11/b-ii4
– Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,
• Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile)

11/c-i


2
• Diğer hizmetler için (95/7137 sayılı BKK ile)11/c-ii4
– Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için                             (2001/2839 sayılı BKK ile 10.07.2001’den itibaren)
11/d

0
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, (93/5148 sayılı BKK ile)
12

25
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
– Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (95/7137 sayılı BKK ile)13/a2
–  Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden                                                                        (95/7137 sayılı BKK ile)
13/b

20
–  Diğer mal alımları için (95/7137 sayılı BKK ile)13/c5
– Diğer hizmet alımları (Yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (95/7137 sayılı BKK ile)
13/d

10
GVK’nın değişmeden önceki hükümlerine göre yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden (24.4.2003’den itibaren)GVK Gç.   Md. 61
19,8
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
681