Yaklaşım Logo

15.07.2013 – Tehlikeli işlerde mesleki eğitim şart

Tehlikeli işlerde mesleki eğitim şart


İş sağlığı ve güvenliği kanunu tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için mesleki eğitim alma zorunluğu getirdi. Mesleki eğitim, örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi olarak tanımlanıyor. Mesleki eğitimleri düzenleyen Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

İŞ SAĞLIĞI

Yönetmeliğe göre arama ve sondaj işleri, metalurji sanayii ile ilgili işler, taş ve toprak sanayii ile ilgili işler, metal ve metalden mamul eşya sanayii ile ilgili işler, ağaç ve bunlardan mamul eşya sanayii ile ilgili işler, yapı işleri, kimya sanayi ile ilgili işler, kimya sanayi ile ilgili işler, iplik, dokuma ve giyim sanayi ile ilgili işler, kağıt ve selüloz sanayii ile ilgili işler, gıda sanayii ile ilgili işler, tütün sanayii ile ilgili işler, enerji üretimi nakli ve dağıtımı ile ilgili işler, nakliye benzeri işler, tarım ve hayvancılık işleri, ardiye ve antrepoculuk haberleşme vb işlerde çalışanların mesleki eğitim alma zorunluluğu var.  Bu tür işlerde çalışanların işe başlatılmadan önce mesleki eğitim almaları gerekiyor. Ancak İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işler dışında ise, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunmuyor.

MESLEKİ EĞİTİM  BELGELERİ

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birine sahip olmaları gerekiyor. Yaptığı işe göre bu belgelerden birine sahip olanlar mesleki eğitim almış kabul ediliyor. Buna göre çalışanların;

” Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birine,

” Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeye,

” Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesine,

” Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesine,

” Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgelere,

MESLEKİ YETERLİLİK

” Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla;

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgelere,

” Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgelere,

” Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgelerine,

Çalışanların sahip olmaları gerekiyor.

Ayrıca 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri de bu kapsamda mesleki eğitim belgesi olarak   geçerli kabul ediliyor.
Güneş Gazetesi – 15.07.2013

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
166